Gå direkt till innehållet
Valikko

Överlåtelse av varumärke samt ändring av innehavare

Du kan sälja eller överlåta ditt varumärke till en annan innehavare. Det är viktigt att anteckna byte av varumärkesinnehavare i varumärkesregistret.

Ange följande uppgifter i din överlåtelseansökan:

  • varumärkets ansöknings- eller registernummer
  • överlåtelsetagarens (den nya innehavarens) namn, adress, hemort och FO-nummer. Om överlåtelsetagaren är en privatperson, ange personbeteckning. Om överlåtelsetagaren inte har personbeteckning, ange födelsedatum.
  • namn, adress, hemort och FO-nummer för eventuellt ombud. Om ombudet är en privatperson, ange personbeteckning. Om ombudet inte har personbeteckning, ange födelsedatum.
  • om överlåtelsen inte gäller samtliga varor och tjänster som varumärket avser, en förteckning över de varor och tjänster som överlåtelsen gäller
  • en kopia av ett undertecknat dokument av vilket överlåtelsen framgår, exempelvis en kopia av köpebrevet eller av en särskild överlåtelsehandling.

Om någon annan än överlåtelsetagaren har lämnat in ansökan om överlåtelse, lämna även in ett dokument som visar att överlåtelsetagaren ger sitt samtycke till överlåtelsen.

Nya innehavare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) ska anlita ett ombud. Innehavaren ska befullmäktiga ombudet att företräda innehavaren i allt som rör varumärket.

Anmäl ändringarna till oss genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att kunna använda tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till tjänsten för att anmäla ändringar.Öppnas i en ny flik

Avgifter och betalningsanvisningar

Vi tar ut en registeranteckningsavgift för varje överlåtelseanteckning som gäller ett registrerat varumärke. Om du betalar överlåtelseansökan utomlands, står du även för alla eventuella bankkostnader. Se information om avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.


Utskriftsversion Uppdaterad 05.07.2021