Gå direkt till innehållet
Valikko

Precisering av varumärkesklassificering

Idag anses varu- och tjänsteförteckningen omfatta endast de varor och tjänster som förteckningen innefattar enligt en bokstavlig tolkning. Gamla registreringar kan ha varu- och tjänsteförteckningar där varorna och tjänsterna har angetts mycket vagt, enligt praxisen vid tidpunkten för ansökan. Klassbeteckningen kan innehålla hela klassrubriken, eller det kan till exempel endast stå ett klassnummer eller benämningen "samtliga varor i denna klass" i fältet för varu- och/eller tjänsteförteckningen, vilket gör det svårt att sluta sig till vad varumärkets skyddsomfång ska täcka.

Vad är målet med precisering?

Målet med precisering är att ge varumärkesinnehavare tillfälle att göra sina förteckningar exaktare så att de motsvarar de nya klassificeringsbestämmelserna.

Syftet är att förenhetliga tolkningen av varu- och tjänsteförteckningarna och att skapa klarhet i bedömningen av det skyddsomfång som varumärket ska åtnjuta. Idag tolkas förteckningarna för märken som har sökts vid olika tidpunkter på olika sätt. I verkligheten kan varuförteckningen omfatta något sådant som man inte alls kan komma fram till genom att läsa beteckningarna i förteckningen.

Exempel 1

Varumärket söktes 5.6.2012 och dess varu- och tjänsteförteckning innehåller klassrubriken för klass 35: "reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorsgöromål". Eftersom märket har sökts före 1.10.2012 omfattande hela klassrubriken, anses märket omfatta även detaljhandeln av produkter.

Efter att den för precisering utsatta tiden har löpt ut kommer alla varu- och tjänsteförteckningar att tolkas på samma sätt, dvs. förteckningen anses omfatta endast de varor och tjänster som förteckningen innefattar enligt en bokstavlig tolkning.

Exempel 2

Om förteckningen för varumärket enligt exemplet ovan inte preciseras inom den utsatta tiden, anses den inte längre omfatta detaljhandelstjänster, eftersom detaljhandelstjänster inte ingår i den bokstavliga innebörden av någon av beteckningarna i klassrubriken "reklam; företagsledning; företagsadministration; kontorsgöromål".


Utskriftsversion Uppdaterad 07.07.2021