Gå direkt till innehållet
Valikko

Vilka uppgifter kan preciseras?

Du kan precisera förteckningen med endast sådana varor eller tjänster som klassificerades i klassen i fråga när varumärkesansökan lämnades in. Du kan alltså inte använda precisering för att lägga till något nytt i förteckningen.

Skillnaden mellan klassrubrikerna och Niceklassificeringens alfabetiska lista

Klassrubrikerna ger en allmän uppfattning om hurdana varor eller tjänster som ingår i klasserna. Beteckningarna i klassrubrikerna ger en generell hänvisning till de områden som varorna eller tjänsterna tillhör.

Niceklassificeringens alfabetiska lista är en exempellista över varor och tjänster som ingår i klasserna. Utöver de här exemplen kan även flera andra varor och tjänster klassificeras i klasserna.

Till exempel rubriken för klass 35 är "Reklam, företagsledning, företagsadministration, kontorsgöromål". För klass 35 anger den alfabetiska listan några tjänster inom detaljhandel, men i klassen ingår även andra detaljhandelstjänster än de som räknas upp i listan.

Exempel 1 – vilka uppgifter kan preciseras

Varu- och tjänsteförteckningen innehåller

  • endast ett klassnummer
  • texten "samtliga varor i klassen" eller dylikt, eller
  • hela klassrubriken, och varumärkesregistrering har sökts före 1.10.2012.

I det här fallet kan du precisera varu- och tjänsteförteckningen med vilka varor eller tjänster som helst som ingick i klassen i fråga på ansökningsdagen – även med varor och tjänster som inte finns med i Niceklassificeringens alfabetiska lista. Produkter som inte ännu var kända på marknaden på ansökningsdagen kan dock inte läggas till i förteckningen.

Exempel: Varumärket söktes på 1970-talet. Du kan inte lägga till USB-minnen i varu- och tjänsteförteckningen, eftersom utveckling av USB-minnen startade först 1994.

Exempel 2 – vilka uppgifter kan preciseras

Varu- och tjänsteförteckningen innehåller texten "alla andra varor/tjänster som ingår i denna klass i Niceklassificeringens alfabetiska lista". I det här fallet kan du precisera förteckningen med vilka varor eller tjänster som helst som på ansökningsdagen fanns med i den alfabetiska listan för klassen i fråga.

I samband med precisering ska klassificeringen i alla klasser ändras så att den motsvarar den nuvarande klassificeringspraxisen

När du lämnar in en preciseringsanmälan, ska du på samma gång precisera hela förteckningen för det registrerade varumärket så att den motsvarar den nuvarande klassificeringspraxisen. Gå igenom varje klass i förteckningen och precisera alla inexakta beteckningar och klassrubriker i enlighet med den nuvarande klassificeringspraxisen.

Till exempel "försäljningstjänster" i klass 35 och "installationstjänster" i klass 37 är inexakta beteckningar. I preciseringsanmälan måste du definiera vilka varor eller anordningar tjänsterna gäller.

Vid behov skickar vi dig ett föreläggande där vi ber dig precisera sådana beteckningar och klassrubriker i förteckningen som fortfarande är inexakta.

Se de klassrubriker som gäller idag och länkarna till de gamla klassrubrikerna.

Gå till Niceklassificeringens alfabetiska lista på engelska på WIPOs webbplats.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021