Gå direkt till innehållet
Meny

Principer för klassificering samt informationskällor

De här sidorna om principerna för varumärkesklassificering ger mer ingående och detaljerad information om Niceöverenskommelsen, det vill säga den internationella klassificeringen av varor och tjänster. Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) administrerar Niceklassificeringssystemet, som ett stort antal länder har antagit.

Utgångspunkten för klassificeringen av varu- och tjänstebeteckningar utgörs av klassrubriker, förklaringar till rubrikerna, en alfabetisk lista av varu- och tjänstebeteckningar och allmänna anmärkningar. Nedan finns mer information om dessa.

Klassrubriker

Klassrubrikerna ger en allmän uppfattning om hurdana varor eller tjänster som ingår i klasserna. Beteckningarna i klassrubrikerna är allmänna uttryck som beskriver de varor och tjänster som huvudsakligen hör till respektive klass.

Gå till Klassrubriker.

Förklaringar till klassrubriker

I förklaringen till varje klass beskrivs hurdana varor eller tjänster som ingår i klassen. Till exempel för utbildningstjänster i klass 41 specificeras det i förklaringen att det är fråga om tjänster med syfte att utveckla andliga och intellektuella egenskaper hos människor. I vissa fall anges också vad som inte ingår i klassen.

Gå till Klassrubriker med förklaringar.

Alfabetiska listan

Niceklassificeringens alfabetiska lista är tillgänglig i databasen TMclass. I databasen kan du söka beteckningar på svenska och finska som ingår i den alfabetiska listan.

Gå till Niceklassificeringens alfabetiska lista på WIPOs webbplats. Öppnas i en ny flik

Gå till databasen TMclass på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Allmänna anmärkningar

Om det inte går att klassificera varan eller tjänsten med hjälp av principerna ovan, tillämpa de principer som anges i de allmänna anmärkningarna.

Exempel: Kläder i klass 25 omfattar inte kläder som skyddar mot olyckor, strålning eller eld. Sådana skyddskläder ingår i klass 9 eftersom förklaringen till klassrubriken anger att klass 25 inte omfattar till exempel vissa kläder och fotbeklädnader för specialändamål.

Gå till Allmänna anmärkningar.


Utskriftsversion Uppdaterad 05.07.2021