Gå direkt till innehållet
Valikko

Allmänna anmärkningar

Klassificering av varor

Om en vara inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, förklaringarna eller den alfabetiska listan, gäller följande:


(a) En färdig vara klassificeras efter sin funktion eller sitt ändamål. Om varans funktion eller ändamål inte finns bland klassrubrikerna så klassificeras varan i analogi med jämförbara varor i den alfabetiska listan. Finns inga jämförbara varor, klassificeras varan efter andra, sekundära kriterier, såsom det material den består av eller varans användningsområde.


Exempel : Medicinska apparater - klass 10


(b) En färdig vara med flera funktioner och ändamål, exempelvis en klockradio, kan klassificeras i enlighet med alla de klasser som motsvarar någon av dess funktioner eller ändamål. Om en vara har ett huvudsakligt ändamål ska den klassificeras i motsvarande klass. Förekommer ingen av dessa funktioner eller ändamål i någon klassrubrik tillämpas de övriga kriterier som anges under (a) ovan.


(c) Råvaror, obearbetade eller delvis bearbetade, klassificeras i princip efter det material de består av.

Exempel :

Statyer av ädla metaller - klass 14

Statyer av sten - klass 19

Statyer av trä - klass 20

(d) Varor som ska utgöra en del av annan produkt, klassificeras i princip som produkten i fråga endast om det är fråga om varor eller tjänster normalt inte kan användas för annat ändamål. I alla andra fall gäller (a).


(e) Om varor, färdigbearbetade eller inte, som klassificeras efter det material de består av, tillverkas av sammansatta material, klassificeras de efter det mest framträdande materialet.


(f) Förvaringsartiklar som är anpassade till den produkt de ska innehålla klassificeras i princip i samma klass som produkten.


Klassificering av tjänster

Om en tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, förklaringarna eller den alfabetiska listan, ska följande principer tillämpas.


(a) En tjänst klassificeras efter de verksamhetsgrenar som anges i tjänsteklassernas rubriker och i förklaringarna till dem eller, om de inte finns där, i analogi med jämförbara tjänster i den alfabetiska listan.


(b) Uthyrningstjänster klassificeras i samma klasser som de tjänster de uthyrda föremålen används för (t.ex. uthyrning av telefoner, klass 38). Leasingtjänster är jämförbara med uthyrningstjänster och borde därmed klassificeras på samma sätt. Finansiering av avbetalnings- och leasingköp klassificeras dock i klass 36 som finansiell tjänst.


(c) Tjänster som avser rådgivning, information eller konsultation klassificeras i princip i samma klasser som de tjänster som stämmer överens med innehållet av rådgivningen, informationen eller konsultationen, exempelvis transportkonsultation (klass 39), konsulttjänster avseende företagsledning (klass 35), finansiella konsultationstjänster (klass 36), skönhetskonsultation (klass 44). Att rådgivningen, informationen eller konsultationen sker via elektroniska hjälpmedel (exempelvis telefoner, datorer) påverkar inte klassningen av dessa tjänster.


(d) Tjänster inom franchising klassificeras i princip i samma klass som franchisegivarens tjänster (t.ex. affärsrådgivning som avser franchising (klass 35), finansieringstjänster som avser franchising (klass 36), juridiska tjänster som avser franchising (klass 45).


Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2022