Gå direkt till innehållet
Valikko

Övriga hinder för registrering av varumärke

Varumärket innehåller ett släktnamn eller ett namn som används i Finland

Observera att ett släktnamn inte utgör ett hinder om det samtidigt är ett förnamn eller ett allmänt ord för något föremål eller någon sak (till exempel björn, ström) eller om släktnamnet ingår i sökandens eget namn.

Du överkommer hinder som gäller släktnamn genom att få samtycke av samtliga släktnamnsinnehavare.

Du kan söka släktnamn som används i Finland på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).Öppnas i en ny flik

Varumärket strider mot lag, allmän ordning eller god sed

Märken som glamoriserar till exempel droger kan inte registreras.

Varumärket är vilseledande i fråga om varans eller tjänstens egenskaper eller geografiska ursprung

Exempel: Varumärket hänvisar till Frankrike trots att sökanden är finländare. "Parfum de Paris" som varumärke för en finländsk sökande är därmed geografiskt vilseledande. Hindret bortfaller om du begränsar varuförteckningen så att den endast avser produkter som kommer från landet i fråga.

Varumärket innehåller officiella kännetecken eller beteckningar (exempelvis statsflaggor eller kommunala vapen) eller något som kan förväxlas därmed

Registrering av ett sådant märke kräver tillstånd från myndigheten i fråga. Exempelvis för finska flaggan och för Finlands statsvapen krävs tillstånd från inrikesministeriet, och för kommunala vapen från kommunen i fråga.

WIPO för en förteckning över internationella emblem, officiella kontroll- eller garantibeteckningar, vapen, flaggor och övriga emblem och beteckningar som skyddas med stöd av artikel 6ter i Pariskonventionen. Gå till WIPOs 6ter-databas.Öppnas i en ny flik

Varumärket kränker egenartad titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, eller kränker någon annans upphovsrätt eller rätt till ett fotografi eller ett skyddat mönster (dvs. design)

Registreringshindret bortfaller om innehavaren av upphovsrätten lämnar sitt skriftliga samtycke.

Varumärket är förväxlingsbart med ett märke som någon annan tidigare börjat använda, och sökanden har gjort sin ansökan med vetskap därom och har inte använt sitt märke före den andra

Med detta avses sådana fall där varumärkessökanden har varit medveten om att ett bestämt märke används för varor och tjänster av samma eller liknande slag. Sökandens registrering kan upphävas på grund av en invändning eller ogiltigförklaras om det till exempel vid invändningsförfarandet kommer fram att sökanden har lämnat in sin ansökan i ond tro.

Varumärket är förväxlingsbart med ett registrerat sortnamn på en växtsort

Varumärket kan inte registreras om märket är identiskt med eller tydligt imiterar sortnamnet på en växtsort som är skyddad i Finland eller i EU, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkesansökan är av samma släkte som eller närbesläktade med växtsorten.

I Finland ansvarar EVIRA för växtsortpublikationer. Gå till EVIRAs webbplats där du hittar växtsortpublikationerna.Öppnas i en ny flik

Varumärket är förväxlingsbart med en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning skyddad i Finland eller Europeiska unionen

Varumärket kan inte registreras om det är identiskt med eller tydligt imiterar en ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, ett traditionellt uttryck för vin eller namnet på en garanterad traditionell specialitet som skyddas i Finland eller Europeiska unionen.

Läs mer om namnskyddssystemet för livsmedel.Öppnas i en ny flik På webbplatsen finns även länkar till EU:s databaser över alla namnskyddade produkter.

Mer information om namnskydd finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 24.03.2023