Gå direkt till innehållet
Meny

Risk för förväxling

Ett varumärke får inte vara förväxlingsbart med äldre varumärken eller företagsnamn.

Varumärkesregistrering är inte möjlig om det sökta märket riskerar att förväxlas med ett äldre varumärke eller en firma, det vill säga ett företagsnamn.

Risk för förväxling med ett äldre varumärke eller en firma kan uppstå om

• märkena är identiska eller av liknande slag och

• märkena avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Vi bedömer risk för förväxling fall för fall. I allmänhet kan man säga att det finns risk för förväxling med ett äldre märke eller en firma om en konsument kan uppfatta att de varor eller tjänster som tillhandahålls under märkena kommer från ett och samma företag eller från företag som står i ekonomisk förbindelse med varandra. Vid bedömningen betraktar och jämför vi varumärkena som helhet.

Risk för förväxling kan uppkomma på grund av äldre

  • i nhemska varumärken och varumärkesansökningar
  • EU-varumärken och ansökningar om EU-varumärke
  • internationella registreringar och ansökningar där Finland designerats (WIPO)
  • inhemska firmor, det vill säga företagsnamn, som är sökta eller antecknade i handelsregistret.

Mer information om och exempel på risk för förväxling får du genom länkarna nedan.

Bedömning av likheten mellan märken

Vid bedömning av likheten mellan varumärken är det ofta nödvändigt att fundera över vilka delar av märkena som är väsentliga, det vill säga vilka delar som är starka – har särskiljningsförmåga – och vilka som är svaga – saknar särskiljningsförmåga. De delar som är starka och har särskiljningsförmåga är väsentliga eftersom de utgör det huvudsakliga föremålet för skyddet.

Exempel: "Ros" har registrerats i klass 25 för kläder och skodon. Det är förväxlingsbart med varumärket "Jeans Ros" som senare söks för byxor och jeans. I båda märkena är ordet "Ros" den starka delen, det vill säga den del som har särskiljningsförmåga. Ordet "Jeans" får inte skydd eftersom det enbart beskriver produkterna, det vill säga byxor av vissa slag. Därmed utgör varumärket Ros ett hinder mot ansökan för "Jeans Ros".

Det är ändå möjligt att registrera märket om innehavaren av det äldre märket lämnar sitt samtycke.

Om de märken som jämförs med varandra är identiska, är det ofta självklart att det finns risk för förväxling. I sådana fall jämför vi endast om märkena avser varor och tjänster av samma eller liknande slag.

Bedömning av likheten mellan varor och tjänster

Vi bedömer likheten mellan varor och tjänster utifrån de varu- och tjänsteförteckningar som har förts in i registret. I fråga om firmor gör vi bedömningen utifrån det verksamhetsområde som har antecknats i handelsregistret. Det spelar ingen roll vilka varor eller tjänster varumärket i verkligheten används för.

Vid bedömningen av likheten mellan varor och tjänster tar vi hänsyn till alla omständigheter som har betydelse för jämförelsen, till exempel varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde och om de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Varumärken som avser varor och tjänster av samma slag

Det finns risk för förväxling om det sökta varumärket är identiskt med ett äldre varumärke eller en firma och om de dessutom avser varor av samma eller liknande slag,

Exempel: Varumärkesskydd söks för märket Lejon för smycken i klass 14. Varumärket Lejon har redan registrerats för klockor i klass 14 i varumärkesregistret. Märkena är identiska och varorna är av mycket liknande slag. Det är vanligt inom smyckes- och klockbranschen att samma tillverkare tillverkar båda produkterna. Därför kan en genomsnittskonsument anta att både Lejon-klockor och Lejon-smycken kommer från ett och samma företag. På grund av detta finns det risk för förväxling mellan märkena.

Varumärken som avser varor och tjänster av olika slag

Risk för förväxling uppstår vanligen inte ens mellan identiska varumärken om märkena avser varor eller tjänster av olika slag.

Exempel: Varumärket Sole söks för glass i klass 30. Det är inte förväxlingsbart med märket Sole som tidigare registrerats av en annan innehavare för kläder i klass 25. Trots att märkena är identiska uppstår det ingen risk för förväxling, eftersom varorna är helt olika. En genomsnittskonsument antar inte att glassen Sole kommer från samma tillverkare som det redan bekanta klädmärket.

Det finns ett undantag från denna huvudregel: väl kända varumärken kan få skydd mot nya märken även om varorna och tjänsterna är av olika slag. Syftet med denna undantagsregel är att skydda väl kända varumärken och deras renommé mot utnyttjande och skada. Läs mer om väl kända varumärken.

Varumärken som är fonetiskt likartade

Vid bedömningen av risk för förväxling beaktar vi också hur likartade märkena är fonetiskt sett, det vill säga vad gäller deras uttal.

Exempel: "Docka" kan vara förväxlingsbart med märket Docca eller Dock@ som tidigare registrerats för varor av liknande slag. Även om märkena stavas olika och ser olika ut, är de helt identiska till uttalet.

Samtycke eller begräsning av varuförteckningen kan hjälpa överkomma hinder

När du ansöker om registrering av ett varumärke som riskerar att förväxlas med ett äldre varumärke eller en firma (företagsnamn), är det möjligt att överkomma hindret och registrera märket om innehavaren av det äldre märket eller firman ger sitt skriftliga samtycke till registreringen.

Hindret bortfaller och ditt märke kan registreras också om du begränsar varu- eller tjänsteförteckningen så att ansökan inte längre avser varor eller tjänster av liknande slag som det märke som utgör hinder. Läs mer om andra sätt att överkomma hinder.

Sök eventuella hinder som medför risk för förväxling innan du lämnar in din ansökan

Innan du lämnar in din varumärkesansökan, sök i avgiftsfria databaser för att se om det finns sådana hinder för ditt märke som medför risk för förväxling.

Om du hittar hinder, har du ännu tid att ändra ditt varumärke eller överväga att skaffa samtycke. Observera att det inte är möjligt att ändra märket efter att du har lämnat in din ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Gör sökningar i databaser.

Du kan också beställa en avgiftsbelagd förhandsgranskning från PRS. Det tar mindre än en vecka att få granskningsresultatet. Läs mer om våra förhandsgranskningar.

Inarbetade varumärken

Ett äldre inarbetat varumärke kan också utgöra hinder för registrering av ditt märke om det äldre märket redan har blivit inarbetat när du lämnar in din ansökan. Våra granskningar av förväxlingsbarhet omfattar endast de varumärkesrättigheter som har antecknats i registret. Därför kan äldre inarbetade varumärken i praktiken beaktas först efter registreringen när rättsinnehavaren lämnar in en invändning.

Prioritet och förmedling av uppgifter från WIPOs och EUIPOs register

Det internationella varumärkesregistret som förs av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) i Genève samt EU-varumärkesregistret som förs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i Alicante kan innehålla varumärkesregistreringar eller ansökningar som vi på PRS inte ännu har fått uppgift om, men som kan utgöra ett hinder för din ansökan om de har ett tidigare prioritetsdatum. Vi kan med andra ord inte ta hänsyn till dem under handläggningen av din ansökan när vi granskar registreringshinder.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.12.2022