EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma praxis

Gemensam praxis för ökad öppenhet, konsekvens, tillförlitlighet och förutsägbarhet

Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk (EUIPN) är ett nätverk som består av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och EU:s nationella myndigheter. EUIPN har skapat ett antal gemensamma metoder vars syfte är att säkerställa att ansökan om varumärkes- och formgivningsregistrering, samt handläggning, är enhetlig mellan medlemsstaternas nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter och användning av varumärken efter registreringen. De gemensamma metoderna publiceras i gemensamma meddelanden.

Ett gemensamt meddelande har inte juridiskt bindande verkan för medlemsstaternas myndigheter utan det är en sammanställning för att informera om den enighet som har nåtts mellan immaterialrättsmyndigheterna. Ett gemensamt meddelande har sammanställts på basis av de nationella myndigheternas ställningstaganden och dess principer är allmänt tillämpade. Syftet med gemensamma meddelanden är att omfatta den största delen av situationerna. De nationella myndigheterna bedömer dock varje enskilt fall separat och principerna i gemensamma meddelanden tjänstgör som anvisningar.

PRS har deltagit i att utarbeta följande meddelanden och för sin del samtyckt till dem.

Harmonisering av klassificeringspraxisen för varor och tjänster och en gemensam klassificeringsdatabas (CP1 och CP2)

I projekten harmoniserades klassificeringspraxis och skapades klassificeringsdatabasen TMclass som drivs av EUIPO och de nationella myndigheterna. Databasen innehåller tiotusentals klassificeringstermer på svenska och finska som PRS godkänt. PRS deltar i omröstningen om TMclass-klassificeringstermer och upprätthållandet och utvecklandet av databasen.

De klassificeringstermer som godkänts för TMclass kan också användas i den elektroniska varumärkesansökan.

Gå till klassificeringsdatabasen TMclass.

Godkännande av klassificeringstermer

Allmänt meddelande om gemensam praxis för godkännande av klassificeringstermer. Meddelandet innehåller en uppsättning riktlinjer som ska fungera som stöd vid bedömning av huruvida en klassificeringsterm är tillräckligt klar och precis.

Läs meddelandet om gemensam praxis för godkännande av klassificeringstermer, 20 februari 2014, på EUIPO:s webbplats.

Uppdaterad version: Tillämpningen av "IP Translator"

En uppdaterad version av det officiella meddelandet om tillämpningen av "IP Translator". Tabellerna 3 och 6 i meddelandet har uppdaterats och motsvarar nu de ändringar som gjordes den 1 januari 2014 i PRS praxis för klassrubriker för varumärken.

Läs meddelandet om tillämpningen av ”IP Translator” v1.2, 20 februari 2014, på EUIPO:s webbplats.

Uppdaterad version: Gemensam praxis för de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker

En uppdaterad version av det allmänna meddelandet om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker. I slutet av meddelandet finns en ny tabell med en översikt över datum för genomförande av den gemensamma praxisen i olika länder.

Läs meddelandet om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 20 februari 2014, på EUIPO:s webbplats.

Officiellt meddelande om skyddsomfång för svartvita märken (CP4)

Yhteinen tiedonanto koskee mustavalkoisten ja harmaasävyisten merkkien suoja-alaa etuoikeuden, suhteellisten hylkäysperusteiden ja tosiasiallisen käytön osalta.

Finland har tillämpat den gemensamma praxisen från och med den 1 maj 2019.

Läs meddelandet om skyddsomfång för svartvita märken på EUIPO:s webbplats.

Gemensamt meddelande om särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) som innehåller orddelar och/eller figurdelar (CP9)

Ett gemensamt meddelande som gäller särskiljningsförmåga hos tredimensionella märken (utstyrselmärken) om formen i sig inte är särskiljande. Meddelandet fastställer en lägsta nivå av särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) om formen i sig inte är särskiljande.

Denna gemensamma praxis träder i kraft i Finland den 1 juli 2020.

Läs meddelandet om särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken på EUIPO:s webbplats.

Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken

Meddelandet omfattar en sammanställning av hur de olika typerna av varumärken definieras och hur de ska återges samt vilka filformat som godtas i medlemsstaterna när man ansöker om nya typer av varumärken.

Varumärkeslagstiftningen inom EU har reviderats, och en av de centrala ändringarna innebär att varumärken inte längre behöver återges grafiskt i ansökan. Därigenom blir det möjligt att godta nya typer av varumärken som återges i format som tidigare inte tilläts.

Syftet med meddelandet är att undvika att olika myndigheter godtar olika typer av varumärken, tillämpar olika definitioner eller ställer olika krav för återgivning.

Läs meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken.

Gemensamt meddelande om användningen av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen (CP8)

Den gemensamma praxisen gäller bedömningen av de typer av förändringar som kan inträffa i varumärket om det används i en annan form än den som registrerats, det vill säga vid tillägg, utelämnande eller ändring av element eller vid en kombination av dessa förändringar. Finland tillämpar den gemensamma praxisen från och med den 15 januari 2021.

Läs meddelandet på EUIPO:s webbplats om användningen av ett varumärke i en annan form än den registrerade formen.

Gemensamt meddelande om granskning av formella krav och registreringshinder för nya typer av märken (CP11)

Den här gemensamma praxisen gäller granskningen av formella krav och registreringshinder och/eller ogiltighetsgrunder för nya typer av varumärken, nämligen märken med ljud, rörliga bilder, multimedia och hologram, och de nya sätten att återge dem. Finland tillämpar den gemensamma praxisen från och med den 14 april 2021.

Läs meddelandet om gemensam praxis för granskning av nya typer av märken på EUIPO:s webbplats.

Läs också frågor och svar om ämnet på engelska.

EUIPO har också publicerat följande gemensamma meddelanden som PRS inte har godkänt. I mån av möjlighet strävar PRS emellertid efter att följa de i meddelandena angivna principerna.

Officiellt meddelande om särskiljningsförmåga (CP3)

Ett officiellt meddelande gällande när ett figurmärke som innehåller rent beskrivande eller icke särskiljande ord ska anses särskiljande eftersom ett figurelement ger tillräcklig särskiljningsförmåga åt märket som helhet.

Läs meddelandet om gemensam praxis gällande särskiljningsförmåga – figurmärken som omfattar beskrivande/icke särskiljande ord på EUIPO:s webbplats.

Officiellt meddelande om relativa registreringshinder (CP5)

Ett officiellt meddelande om den gemensamma praxisen i fråga om icke särskiljande/svaga beståndsdelar för märken för att bedöma förväxlingsrisken, givet att varorna och/eller tjänsterna är identiska.

Läs meddelandet om gemensam praxis för relativa registreringshinder – risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar) på EUIPO:s webbplats.

Gemensamt meddelande om hantering av bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken (CP12)

Meddelandet gäller inlämning och framställning av bevisning och hantering av konfidentiell bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken. Syftet är att ge information om tillåtlighet hos olika typer av bevisning, om bevismedel och beviskällor, fastställande av relevanta datum, sätt att lägga fram bevisning och bevisning som omfattas av sekretess.

Läs meddelandet om gemensam praxis för hantering av bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken på EUIPO:s webbplats.

Läs också frågor och svar om ämnet på engelska.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.07.2021