Gå direkt till innehållet
Meny

Handläggning av ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring vid PRS

Formell granskning

Vi granskar ansökan när den har kommit in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och skickar vid behov sökanden ett föreläggande där vi ber sökanden att rätta till formella brister i ansökan inom två månader.

Observera att en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke inte tas upp till prövning av PRS, om ett mål som gäller samma varumärke pågår mellan samma parter vid marknadsdomstolen.

Delgivning till parter

Vi underrättar varumärkesinnehavaren och ombudet om ansökan. De kan inom två månader ge sitt yttrande om ansökan. Vi delger också varumärkesinnehavarens yttrande eller redogörelse till den som lämnat in ansökan. I regel kan parterna yttra sig två gånger under förfarandet.

Vi underrättar också panthavare eller licenstagare om ansökan, om sådan har antecknats i varumärkesregistret.

Förlängningar

Vi beviljar både den som lämnat in ansökan och varumärkesinnehavaren förlängning för att ge sitt yttrande, men högst en gång utan motivering och efter det enligt vår bedömning i varje enskilt fall. Förlängningen är två månader.

Vi beviljar förlängning över sommaren utan motivering om tidsfristen för yttrandet löper ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Vi kan därmed bevilja fler än en förlängning över sommaren.

Förlängningen är avgiftsbelagd. Se avgiften för förlängning i prislistan.

Avgörande

Vi avgör ärendet på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan. Handläggningen är med andra ord skriftlig. Vi är i vårt avgörande bundna till ansökan, det vill säga ärendet kan inte bedömas i större omfattning eller enligt andra grunder än vad som anges i ansökan.

  • Om det inte finns någon grund för upphävande av registreringen eller för ogiltigförklaring, avslås ansökan.
  • Om det finns grund för upphävande eller ogiltigförklaring, kan registreringen av varumärket upphävas eller ogiltigförklaras helt eller delvis.

Vi kan avgöra en ansökan även om innehavaren av märket inte har gett något yttrande i ärendet. Om ansökan har lämnats in på basis av att märket inte har använts, bedömer vi i sådant fall att märket inte har använts.

Överklagande av beslut

Ändring i PRS beslut söks hos marknadsdomstolen. Ändring kan sökas av den som beslutet om upphävande eller ogiltigförklaring har gått emot. Ändring kan sökas av den förlorade parten eller av den part vars yrkande i sin helhet inte vunnit framgång.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet. Besvären är avgiftsbelagda.

Ytterligare information om hur man kan anföra besvär (överklaga beslut) och om själva förfarandet i övrigt finns på marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

Senare behandling av ansökan som gäller samma ärende

Om en ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke har avgjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om upphävande eller ogiltigförklaring inte upp till prövning, om ärendet gäller samma parter, samma varumärke, samma yrkande och samma grunder, förutom om förhållandena har förändrats väsentligt.


Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021