Gå direkt till innehållet
Meny

Invändning mot varumärke

‍Utomstående som anser att ett varumärke inte borde ha registrerats, kan komma med en invändning mot varumärket för att häva registreringen. Invändningen ska lämnas inom en invändningstid efter registreringen.

En invändare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste ha ett ombud med hemvist inom EES som företräder invändaren i ärendet.

Läs mer om att anlita ombud i ett invändningsförfarande.

De bestämmelser som tillämpas på invändningsärenden vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) varierar beroende på ansökningsdagen för det varumärke som invändningen avser. Vilket förfarande som tillämpas beror på om varumärkesansökan har tagits upp till handläggning före 1 maj 2019 eller senare.

När du läser anvisningarna nedan, kontrollera noga vilka anvisningar du måste följa.

Stegen i invändningsprocessen

Du ser de olika stegen i invändningsprocessen i bilden. Nedan finns det också en lista över stegen. De har förklarats längre fram i texten.


Invändningstid

Om du vill invända mot en registrering ska du göra det skriftligen. Lämna invändningen till PRS inom två månader från offentliggörandet av registreringen. Invändningstiden kan inte förlängas.

Registrerade varumärken offentliggörs i Varumärkestidning. Invändningstiden börjar från dagen för offentliggörande som vi anger i tidningen. I tidningen anger vi också dagen då invändningstiden går ut. Gå till Varumärkestidning.Öppnas i en ny flik

Om den sista invändningsdagen infaller på ett veckoslut eller en helg, flyttas den sista invändningsdagen till följande vardag. Om ingen motsvarande dag finns i den månad då invändningstiden går ut, anses den sista dagen i månaden som slutdatum för invändningstiden (exempelvis om varumärket offentliggjordes 31 december, går invändningstiden ut 28 februari, eller 29 februari om det är skottår).

Innehållet i en invändning

Kraven på invändningens innehåll varierar beroende på när det varumärke som invändningen avser har tagits upp till handläggning.

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning efter 1 maj 2019

Ange följande uppgifter i invändningen:

  • uppgifter om invändaren: namn, hemvist, kontaktinformation och FO-nummer eller, om invändaren är en privatperson, personbeteckning. Ange födelsedatum om personbeteckning saknas.
  • uppgifter om den registrering som invändningen avser
  • de varor och tjänster som invändningen avser
  • grunder för invändningen.

Därtill måste invändningsavgiften vara betald.

Om invändningen grundar sig på en tidigare rättighet, måste invändaren vara innehavare av denna rättighet.

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning före 1 maj 2019

Invändningen kan vara ett fritt formulerat brev. Ange vilken registrering invändningen gäller (registernumret) samt invändarens namn, hemvist och kontaktinformation.

Du ska motivera din invändning och specifikt ange vilka varor eller tjänster i registreringen invändningen avser.

Du måste betala en avgift för invändningen.

Motivera din invändning

Ange som invändningsgrund att registreringen inte uppfyller kraven för registrering enligt varumärkeslagen.

Läs mer om kraven för registrering.

Ange i invändningen alla de omständigheter som invändningen grundar sig på. Efter att invändningstiden gått ut kan du komplettera din invändning, till exempel med hjälp av ytterligare bevis eller argument som stöder dina invändningsgrunder, men du kan inte längre komma med nya grunder.

Specificera din invändning

Ge en detaljerad beskrivning av om invändningen avser alla varor och tjänster i registreringen eller endast en del av dem. Ange i det senare fallet de klasser och varor eller tjänster som invändningen avser.

Språk

Du kan göra en invändning på svenska eller finska.

Invändningsavgift

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning efter 1 maj 2019

Betala invändningsavgiften för att inleda ärendet hos oss. Du måste betala avgiften innan invändningstiden löper ut. Om du inte betalar avgiften inom invändningstiden, tar vi inte invändningen upp till prövning.

Varumärkesansökan har tagits upp till handläggning före 1 maj 2019

Du ska betala en avgift för invändningen. Du kan också lämna in en invändning utan att betala en invändningsavgift. Då uppmanar vi dig att betala avgiften genom att skicka dig ett föreläggande. Observera att vi inte handlägger invändningen förrän du har betalat invändningsavgiften.

Se närmare betalningsanvisningar och prislistan.

Så lämnar du in en invändning

Lämna in din invändning genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att kunna använda tjänsten ska du först identifiera dig i Suomi.fi. Gå till tjänsten och lämna in en invändning.Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten får en bifogad fil vara högst 15 MB. Det är möjligt att bifoga flera filer.

Om det inte är möjligt för dig att identifiera dig i Suomi.fi, kan du skicka in din invändning per e-post. E-postbilagor får vara sammanlagt högst 15 MB.

Observera att materialet som du lämnar in inte får innehålla länkar. Informationen bakom länkarna kan ändras och därför går det inte att använda den som grund för handläggningen.

Så skickar du yttranden till PRS

Lämna in dina yttranden om ett användningsärende via vår e-tjänst.

Med tanke på datasäkerhet och leveranssäkerhet är det bättre att skicka in dokument via e-tjänsten än per e-post. Du får en mottagningsbekräftelse genast efter att du skickat in ett dokument. Dokumentet övergår från tjänsten direkt till den enhet som handlägger ärendet, vilket gör handläggningen snabbare än förut.

I e-tjänsten får en bifogad fil vara högst 15 MB. Det är möjligt att bifoga flera filer.

Gå till e-tjänsten för varumärken.Öppnas i en ny flik

Du kan också skicka in dina yttranden om ett invändningsärende per e-post. E-postbilagor får vara sammanlagt högst 15 MB. Om materialmängden är för stor för inlämning per e-post, kan du skicka in materialet på ett USB-minne. Om du lämnar in ett yttrande per e-post, behöver du inte skicka in originalet till oss per post.

Observera att materialet som du lämnar in inte får innehålla länkar. Informationen bakom länkarna kan ändras och därför går det inte att använda den som grund för handläggningen.

Läs mer om invändningsförfarandet.


Utskriftsversion Uppdaterad 14.12.2022