Gå direkt till innehållet
Valikko

Förlängningar, uppskov eller påskyndad handläggning i invändningsärenden

Förlängningar i invändningsärenden

Både varumärkesinnehavaren och invändaren kan beviljas förlängning för att ge sitt svar, men högst en gång utan motivering och efter det enligt vår bedömning i varje enskilt fall.

Vi beviljar förlängning över sommaren utan motivering om tidsfristen för svaret löper ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Vi kan därmed bevilja fler än en förlängning över sommaren.

Förlängningarna är avgiftsbelagda. Se förlängningsavgiften i vår prislista.

Påskyndad handläggning eller uppskov med handläggning

I vissa fall kan det för parterna i ett invändningsärende bli aktuellt att skjuta upp eller påskynda den pågående handläggningen av invändningen.

Endera parten eller parterna tillsammans kan begära uppskov eller påskyndad handläggning hos PRS. Lämna in din begäran skriftligt och ange bevis på skälen för uppskov eller påskyndad handläggning.

Vi bedömer i varje enskilt fall om begäran kan godtas och meddelar sedan till parterna om handläggningen kan påskyndas eller skjutas upp eller om ärendet handläggs i normal ordning.

Vi kan också skjuta upp handläggningen av en invändning på tjänstens vägnar, till exempel om ett märke som anförts som hinder och som åberopats i invändningen inte ännu har vunnit laga kraft.

Invändningar som lämnats in för sent handlägger vi enligt ett påskyndat förfarande för att utfärda ett beslut att inte pröva invändningen.

Avbrytande av invändningsförfarande (gäller endast om varumärket har sökts registrerat 1 maj 2019 eller senare)

Vi avbryter invändningsförfarandet för två månader om invändaren och varumärkesinnehavaren gemensamt begär det. Begäran ska lämnas in under invändningsförfarandet innan vi har avgjort ärendet.

Vi kan förlänga tiden för avbrytande av invändningsförfarandet två gånger, fem månader åt gången, om parterna gemensamt begär det. Lämna in en skriftlig begäran till PRS innan den pågående avbrottstiden löper ut.

Avbrottstiden upphör om endera parten lämnar in en skriftlig anmälan om det till PRS. Därefter fortsätter handläggningen av invändningsärendet som vanligt.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021