Handläggning av anmälningar och granskning av stadgar vid PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör sina anteckningar i föreningsregistret utifrån föreningars anmälningar. PRS är skyldigt att registrera anmälningarna utan dröjsmål om de uppfyller de krav som föreningslagen ställer och det inte finns något lagenligt hinder mot registreringen.

Handläggning

Vid handläggningen kontrollerar vi bland annat följande:

  • att personen angiven att vara ordförande har undertecknat anmälan
  • att namntecknarna är myndiga
  • att behandlingsavgiften (rätt belopp) har betalats
  • att de stadgar som bifogats anmälan (och stiftelseurkunden vid grundande av en förening) uppfyller lagens krav.

Därtill kontrollerar vi att det inte finns något ytterligare hinder mot registreringen i lagen.

Läs mer på sidan Anvisningar om stadgar.

Granskning av stadgar

Föreningslagen går ut på att föreningarna själva i möjligaste mån beslutar om sin inre verksamhet. Därför är det viktigt att noggrant överväga hurdana stadgar som är funktionella för föreningens verksamhet i praktiken.

PRS granskar föreningens stadgar och undersöker samtidigt om föreningen har rättskapacitet.

Vi granskar inte:

  • om stadgarna är ändamålsenliga för föreningens verksamhet eller
  • om de stadgebestämmelser som inte avser föreningslagens tvingande bestämmelser är rättsligt gällande.


Stadgarna måste innehålla de obligatoriska uppgifter som anges i 8 § i föreningslagen, men även andra bestämmelser om föreningens verksamhet kan tas med i stadgarna. Innehållet av dessa bestämmelser får emellertid varken strida mot lagen eller kränka en utomståendes rätt.

Vi rekommenderar att du använder våra stadgemodeller som underlag då du utarbetar stadgar för din förening.

PRS kontrollerar att stadgarnas innehåll är legitimt och lagenligt. De kan emellertid underkastas en undersökning vid ett senare tillfälle, till exempel vid en tvist som prövas av tingsrätt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.06.2016