Bakgrundsinformation om ändring av stadgar

Föreningsmötet beslutar om ändring av stadgar på förslag av styrelsen. Stadgeändringen ska anges i möteskallelsen.

För att föreningsmötet ska kunna besluta om en stadgeändring, behöver ändringen i ett vanligt fall biträdas av minst tre fjärdedelar av rösterna vid omröstning, om föreningens stadgar inte bestämmer annat. Utöver föreningens stadgar är det bra att läsa bestämmelserna om beslutsfattande i 5 kap. i föreningslagen. Lagen innehåller också bestämmelser om specialfall (se till exempel 27 § i föreningslagen). Läs mer i författningsdatabasen FINLEX.

I vissa fall kan föreningens stadgar innehålla noggrannare bestämmelser om beslutsfattande. Stadgarna kan till exempel förutsätta att beslutet fattas på två möten. Ibland anger stadgarna en kvalificerad majoritet som behövs för beslutsfattande.

Räkenskapsperioden för föreningen bestäms i stadgarna. Ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när stadgeändringen registreras.

Föreningar får inte längre ha lekmannarevisorer. Stadgarna behöver inte ändras även om lekmannarevision ersätts med verksamhetsgranskning. Om stadgarna ändras i andra punkter, rekommenderar vi att de paragrafer som gäller revision ändras så att de gör det möjligt att välja verksamhetsgranskning som alternativ. Läs mer om verksamhetsgranskning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.07.2016