Anmälan om upplösning

Beslutet om att upplösa en förening fattas av föreningsmötet eller av fullmäktigemötet på basis av en bestämmelse i stadgarna. Beslutet om upplösning får inte fattas om det inte har angetts i möteskallelsen.

För att besluta om upplösning behöver minst tre fjärdedelar av rösterna vid omröstning biträda upplösningen.

Styrelsen ska vidta de likvidationsåtgärder som följer av upplösningen, om inte föreningsmötet i styrelsens ställe har utsett en eller flera andra likvidatorer för uppdraget.

Likvidatorerna ska utan ogrundat dröjsmål göra upp en slutredovisning för upplösningen och se till att den förvaras.

Bestämmelser om det likvidationsförfarande som grundar sig på föreningens beslut finns i 40 § i föreningslagen och innehåller viktig bakgrundsinformation. Se föreningslagen i författningsdatabasen FINLEX.

Om föreningen upplöses som vanligt genom likvidationsåtgärder, anses den upplöst när upplösningen har antecknats i föreningsregistret.

Anmäl på nätet eller på pappersblankett

Anmälan om upplösning är avgiftsfri.

Anmäl även följande till föreningsregistret:

  • fullständigt namn, personbeteckning och hemkommun för varje likvidator
  • att likvidationsåtgärderna har slutförts.

Någon av likvidatorerna ska underteckna anmälan. Om styrelsen har vidtagit likvidationsåtgärderna, ska styrelseordföranden underteckna anmälan.

Lämna in en e-anmälan.

Gå till våra pappersblanketter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.08.2016