Handläggning av föreningars anmälningar och granskning av stadgar vid PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör sina anteckningar i föreningsregistret i regel utifrån föreningarnas anmälningar. Därför ska föreningarna se till att deras uppgifter i föreningsregistret är uppdaterade.

Vi registrerar anmälningarna om de uppfyller de krav som föreningslagen ställer och om det inte finns något lagenligt hinder mot registreringen.

Du kan följa handläggningen av föreningens anmälan i vår e-tjänst.

Handläggning av anmälningar

Vid handläggningen kontrollerar vi

  • att anmälan har undertecknats på rätt sätt
  • att rätt belopp har betalats i behandlingsavgift på PRS konto
  • att de stadgar och, vid bildande av en förening, den stiftelseurkund som bifogats till anmälan uppfyller lagens krav.

Därtill kontrollerar vi att det inte finns något ytterligare hinder mot registreringen i lagen.

Granskning av stadgar

Vi granskar att stadgarna omfattar alla de krav som föreningslagen ställer och att stadgebestämmelserna inte är uppenbart lagstridiga. Se föreningslagens tvingande bestämmelser här.

Utöver de obligatoriska bestämmelserna kan föreningen ta med i sina stadgar även andra bestämmelser som gäller föreningens interna verksamhet. Innehållet i dessa bestämmelser får inte heller strida mot lagen eller kränka en utomståendes rätt.

Föreningslagen går ut på att föreningarna själva i möjligaste mån beslutar om sin interna verksamhet. Därför är det viktigt att noggrant överväga hurdana stadgar som är funktionella för föreningens verksamhet i praktiken. Du kan använda våra stadgemodeller som mall då du utarbetar stadgar för din förening. Se våra stadgemodeller dvs. mallar för föreningens stadgar.

Vi granskar inte om stadgarna är ändamålsenliga för föreningens verksamhet. Om det uppkommer till exempel tolkningstvister om stadgarna efter registreringen, avgörs dessa i sista hand i tingsrätten.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019