Gå direkt till innehållet
Meny

Mallar för föreningens syfte och verksamhetsformer

Stadgarna för en registrerad förening ska ange

 • det syfte för vars främjande föreningen verkar och
 • på vilket sätt föreningen fullföljer sitt syfte (föreningens verksamhetsformer).

Nedan finns mallar för hur föreningens syfte och verksamhet kan formuleras i stadgarna. Mallarna är avsedda både för de som bildar en förening och för registrerade föreningar.

Välj en lämplig mall, kopiera texten och för in den under "Syfte och verksamhet" i din förenings stadgar. Bearbeta texten vid behov.

Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en anmälan om stadgeändring.

Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en etableringsanmälan.

Vi har grupperat mallarna för syfte och verksamhetsformer enligt föreningstyp på följande sätt:

Mallar för idrottsföreningar

Följande tre mallar lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en idrottsförening:

Mall 1

Syftet med föreningen är att främja (sim)idrott och sprida intresset för (sim)idrott, förbättra medlemmarnas fysiska kondition och hälsa samt väcka äkta sportanda och varaktigt intresse för (sim)idrott bland medlemmarna.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • bedriva träning
 • ge teoretisk undervisning
 • arrangera tävlingar, uppvisningar, kurser och fester.

För att stöda verksamheten kan föreningen ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha inhämtat behövligt tillstånd.

Mall 2

Syftet med föreningen är att främja och utveckla intresset för gymnastik och idrott på föreningens hemort.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • arrangera gymnastik- och idrottsträning och annan idrottsbetonad träning samt tillhandahålla utbildning
 • skaffa nödvändiga redskap
 • arrangera uppvisningar, fester och annan motsvarande verksamhet
 • påverka planeringen av idrottsverksamhet, hälsofostran och idrottsplatser på sin hemort.

För att stöda verksamheten kan föreningen bedriva publikationsverksamhet, ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom.

Mall 3

Syftet med föreningen är att främja trafikkultur, intresset för bilsport och förmågan att manövrera bilen bland medlemmarna. För att fullfölja sitt syfte arrangerar föreningen tävlingar, uppvisningar och informationsmöten samt ger upplysning, utbildning och övning som gäller bilsport och trafikfrågor.

För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändiga fastigheter samt ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

Mall för djurföreningar

Följande mall lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en djurförening:

Syftet med föreningen är att väcka och upprätthålla intresset för (hundar) samt främja och stöda (hund)hobbyverksamheten i Finland.

Föreningen fulIföljer sitt syfte genom att

 • angående (hund)hobbyn ge sina medlemmar undervisning, träning, rådgivning och information om uppfödning
 • för sin del sköta om (hund)hobbyverksamheten genom att arrangera utställningar
 • utge ett eget informationsblad
 • samarbeta med andra som har (hundar) som hobby och upprätthålla förbindelser med andra (hund)föreningar.

För att stöda verksamheten kan föreningen efter att ha inhämtat behövligt tillstånd

 • ta emot understöd, donationer och testamenten
 • ordna penninginsamlingar och lotterier.
 • äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.

Mallar för kulturella föreningar

Följande fyra mallar lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en kulturell förening:

Mall 1

Syftet med föreningen är att upprätthålla och stöda ............, främja medborgarnas frivilliga intresse för kultur samt förnya och utveckla medborgarnas uppfattning om kultur.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ordna kulturevenemang, diskussioner, kurser och fester
 • bedriva forsknings-, informations- och publikationsverksamhet
 • rikta initiativ till olika myndigheter
 • samarbeta med andra motsvarande kulturella föreningar.

För att stöda verksamheten kan föreningen ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha inhämtat behövligt tillstånd.

Mall 2

Syftet med föreningen är att främja intresset för konst och höja dess nivå på föreningens hemort samt sammanföra vänner av konst till gemensam verksamhet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ta initiativ som främjar olika konstarter
 • arrangera konstutställningar
 • planera och arrangera sommarkurser och annan konstutbildning
 • bedriva informations- och publikationsverksamhet
 • arrangera kulturevenemang.

För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast egendom samt ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

Mall 3

Syftet med föreningen är att upprätthålla och utveckla intresset för (körsång) samt främja och stöda utvecklingen av musikverksamhet på föreningens hemort.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • regelbundet arrangera övningar, övningsläger, kurser och tävlingar
 • upprätthålla kören/orkestern .......................
 • skaffa en lämplig repertoar som föreningen kan använda
 • arrangera egna konserter och andra musikevenemang
 • arrangera konsert- och tävlingsresor i hemlandet och till utlandet
 • samarbeta med andra motsvarande musikföreningar.

För att stöda verksamheten kan föreningen

 • arrangera avgiftsbelagda konserter och andra musikevenemang
 • ta emot understöd, donationer och testamenten
 • äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
 • ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

Mall 4

Syftet med föreningen är att främja och utveckla teaterverksamhet och verka för att tillfredsställa teaterbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • upprätthålla teatern ...................................
 • ordna teaterföreställningar eller dylika tillställningar
 • arrangera övningar, informationsmöten, forskning och utbildning.

För att stöda verksamheten kan föreningen efter att ha inhämtat behövligt tillstånd

 • ordna penninginsamlingar och lotterier
 • äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
 • ta emot donationer och testamenten
 • idka kaférörelse på ett verksamhetsställe.

Mall för garantiföreningar

Följande mall lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en garantiförening:

Syftet med föreningen är att ideellt och ekonomiskt stöda ungdomarnas (ishockey)verksamhet i trakten av/i byn ............... samt sprida intresset för (ishockey) på orten.

Förening fullföljer sitt syfte genom att

 • arrangera utbildning, handledning, utflykter och fester
 • ordna träningsmöjligheter för ungdomarna på orten.

För att stöda verksamheten kan föreningen

 • ta emot donationer, understöd och testamenten
 • ordna lotterier, penninginsamlingar, basarer och nöjestillställningar då den har behövligt tillstånd.

Mall för intresseföreningar

Följande mall lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en intresseförening:

Syftet med föreningen är att bevaka inom ............... branschen fungerande yrkesutövares allmänna och gemensamma intressen som gäller yrkesutövning, främja samarbetet mellan medlemmarna och förbättra branschens allmänna verksamhetsförutsättningar.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att följa branschens ekonomiska utveckling och lagstiftning samt ta initiativ, lägga fram förslag och ge utlåtanden i dessa frågor. Föreningen handleder och ger sina medlemmar råd i frågor som gäller yrkesutövning genom att arrangera möten och tillhandahålla rådgivning och utbildning samt utarbeta behövliga utredningar om yrkesutövning.

För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast egendom samt ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

Mall för vänskapsföreningar

Följande mall lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en vänskapsförening:

Syftet med föreningen är att värna och främja kännedomen om (estnisk) kultur och intresset för det (estniska) språket samt öka samverkan och det kulturella samarbetet mellan Finland och (Estland) och deras folk.

 • Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
 • arrangera möten, fester och föredrag och ge upplysning
 • sprida litteratur och annat material som presenterar (Estland)
 • bedriva informationsverksamhet
 • ordna informations- och studieresor (till Estland) för sina medlemmar.

För att stöda verksamheten kan föreningen äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom samt ordna lotterier, basarer och penninginsamlingar.

Mall för byaföreningar

Följande mall lämpar sig som syfte och verksamhetsformer i stadgarna för en byaförening:

Syftet med föreningen är att främja och utveckla samarbetet mellan byborna, värna om byns kulturtradition och främja utvecklingen av bykultur och bybornas trivsel.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den

 • deltar i planering av byn, gör utredningar, tar initiativ och ger utlåtanden
 • ordnar möten, kurser, diskussionsmöten och utflykter
 • bedriver informations- och upplysningsverksamhet
 • arrangerar gemensamma evenemang för byn
 • samarbetar med andra föreningar.

För att stöda verksamheten kan föreningen efter att ha inhämtat vederbörligt tillstånd om det behövs

 • ordna penninginsamlingar och lotterier
 • ordna basarer
 • ta emot understöd, donationer och testamenten
 • äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
 • bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de evenemang som föreningen arrangerar.


Utskriftsversion Uppdaterad 05.01.2021