Vad är föreningsverksamhet?

Föreningsverksamhet är medlemmars gemensamma verksamhet för ett gemensamt ideellt syfte. Enligt den finländska föreningsfriheten kan en förening vara antingen registrerad eller oregistrerad.

Föreningens syfte kan vara att arbeta för det gemensamma bästa, främja en idé eller till exempel en hobby.

Ideella föreningar är bl.a.

  • politiska partier
  • fackorganisationer
  • olika fritidsföreningar, idrottssällskap och hobbyföreningar
  • kulturföreningar, sociala föreningar och välgörenhetsorganisationer.

Föreningsverksamheten planeras oftast på permanent basis. En förening ska inte grundas om verksamheten huvudsakligen är av ekonomisk natur eller liknar näringsverksamhet.

Föreningslagen och föreningens stadgar reglerar verksamheten

När en ideell förening registreras, ska verksamhetens tyngdpunkt alltid vara i det ideella arbetet.

Det ideella syftet som anges i föreningens stadgar beskriver det gemensamma intresset varför föreningen grundas. I verksamhetsformerna för att fullfölja syftet berättas konkret hur föreningen fungerar. Föreningen kan även ha stödfunktioner för att samla in medel för sin ideella verksamhet.

Förening grundas vid för ändamålet sammankallat möte

En förening kan grundas av minst tre personer som har fyllt 15 år. Även sammanslutningar som har rättskapacitet kan grunda en förening. De som undertecknar stiftelseurkunden ska vara dess röstberättigade medlemmar.

Ett möte kan sammankallas för att grunda en förening. Grundandet kan också äga rum informellt t.ex. genom att avtala om grundande på nätet eller per telefon.

En stiftelseurkund upprättas om grundandet.

Registrering av ändringar när föreningen är verksam

Ändringsanmälan lämnas in till föreningsregistret när

  1. den registrerade föreningens stadgar ändras
  2. föreningens namntecknare byts ut
  3. föreningens adress ändras.

Gå till ändringsanmälan .

Upplösning av förening när verksamheten slutar

När föreningens verksamhet börjar tyna bort och det inte längre går att välja en stadgeenlig styrelse och ingen vill ta ansvar som ordförande, blir föreningen tvungen att överväga om verksamheten ska fortsätta eller upphöra, dvs. upplösning av förening.

Om föreningen upplöses,

  • behandlas upplösningen alltid vid föreningsmöte
  • nämns upplösningen alltid i kallelsen till mötet.

Om upplösning bestäms i föreningens stadgar eller om den inte har fastställts i stadgarna, tillämpas föreningslagen.

Gå till upplösningsanmälan .

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.04.2015