Utlänningar i föreningar

Föreningsfriheten i Finland gäller också utländska enskilda personer och sammanslutningar som har rättshandlingsförmåga. Utlänningar kan alltså grunda föreningar i Finland, ansluta sig till dem och vara verksamma i föreningen t.ex. som styrelsemedlem och föreningens namntecknare. Enda begränsningen finns i 35 § 3 mom. föreningslagen enligt vilken ordföranden ska vara bosatt i Finland. Begränsningen gäller även viceordföranden. Patent- och registerstyrelsen kan bevilja dispens från denna begränsning. Se ansvisningar för uppsättande av ansökan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.10.2012