Utlänningar i föreningar

Föreningsfriheten i Finland gäller också utländska fysiska personer och sammanslutningar med rättskapacitet.

Utlänningar kan

 • grunda föreningar i Finland
 • ansluta sig till föreningar
 • vara verksamma i dem, även som styrelsemedlem och föreningens namntecknare.

Medlemskap i föreningar vars syfte är att påverka politiska angelägenheter begränsas emellertid av 10 § i föreningslagen. Sådana föreningar (till exempel politiska partier och deras medlemsföreningar) får ha som medlemmar endast personer som har sin hemort i Finland. För mer information se 10 § i föreningslagen .

Ordföranden och vice ordföranden ska vara bosatta i Finland

Enligt 35 § 3 mom. i föreningslagen ska styrelseordföranden och vice styrelseordföranden vara bosatta i Finland.

Om ordföranden eller vice ordföranden för styrelsen i den förening som anmälan gäller inte är bosatt i Finland, ska föreningen ansöka om dispens innan föreningens grundanmälan eller anmälan angående ändring av stadgarna eller namntecknare kan införas i föreningsregistret.

Anvisningar för att söka dispens

Du kan söka dispens

 • på förhand med en särskild fritt formulerad ansökan på svenska eller finska där behovet av dispens motiveras eller
 • samtidigt som ovannämnda anmälan lämnas in.

Du söker dispens som ska gälla tills vidare så att ordföranden och vice ordföranden för föreningens styrelse inte behöver vara bosatta i Finland. Dispensen beviljas emellertid på villkor att någon av föreningens namntecknare är bosatt i Finland.

Den som lämnar in ansökan ska ha rätt att företräda föreningen.

1. Ansökans innehåll

 • föreningens namn
 • motivering till behovet av dispens
 • sökandens adress och telefonnummer
 • datum
 • sökandens underskrift

2. Bilagor till ansökan

 • kvitto över betalningen

3. Avgift och betalningsuppgifter

4. Beslut

 • Patent- och registerstyrelsens beslut skickas direkt till sökanden om dispensansökan har lämnats in separat i fritt formulerad form.
 • Patent- och registerstyrelsens beslut skickas direkt till föreningen om dispensansökan har lämnats in tillsammans med en grundanmälan eller en anmälan om ändring av stadgarna eller namntecknare.
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2017