Anvisningar om stadgar

När du utarbetar stadgar för din förening ska du se till att de kommer att innehålla de uppgifter som anges i 8 § i föreningslagen. Se författningsdatabasen FINLEX.

Namn

Föreningens namn ska skilja sig tillräckligt från de namn som redan finns i registret, och det får varken vara vilseledande eller strida mot god sed.

Hemort

Som hemort kan du ange endast en kommun i Finland.

Syfte och verksamhet

Du kan bilda en ideell förening för gemensamt fullföljande av ett ideellt syfte. Det ideella syftet är det ändamål för vars främjande föreningen verkar. Verksamhetsformerna utgörs däremot av de konkreta medel som föreningen använder för att fullfölja sitt syfte. Stadgarna ska avfattas på så sätt att en utomstående, men särskilt föreningens medlemmar, inser för vilket syfte föreningen har bildats. Se våra exempel på föreningars syften och verksamhetsformer.

Medlemmarnas skyldighet att betala avgifter

Bestämmelse om medlemmarnas skyldighet att betala avgifter ska finnas i föreningens stadgar. Därtill ska stadgarna ange medlemmarnas andra särskilda skyldigheter.

Styrelse

Styrelsens storlek och mandatperiod ska anges i stadgarna. Minimistorleken är ordförande plus två ledamöter. Föreningen kan bestämma i sina stadgar att styrelsen har fler ledamöter. Det kan också skrivas in i stadgarna att styrelsen har ett minimi- och maximiantal ledamöter, till exempel ordförande, 2-5 ordinarie ledamöter och 0-2 suppleanter.

Styrelseordföranden och den eventuella vice ordföranden ska vara bosatta i Finland. Patent- och registerstyrelsen kan på ansokan bevilja dispens från denna begränsning. Styrelseordföranden får inte vara omyndig, och de övriga styrelseledamöterna ska ha fyllt 15 år. En person försatt i konkurs får inte vara styrelseledamot, medan skuldsanering inte är hinder mot ledamotskap i en styrelse.

Verksamhetsgranskare eller revisorer

Antalet verksamhetsgranskare eller revisorer och deras mandatperiod ska anges i stadgarna. En förening ska ha minst en ordinarie verksamhetsgranskare eller revisor. Om föreningen väljer endast en verksamhetsgranskare, ska också en ersättare väljas. En revisionssammanslutning kan också väljas till revisionsuppdraget. Om föreningen väljer endast en revisor och den inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en ersättare väljas.

Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden är en viss period på 12 månader som bestäms i stadgarna. När föreningen startar sin verksamhet kan räkenskapsperioden vara en kortare eller längre period (högst 18 månader). Den avvikande räkenskapsperioden behöver inte anges i föreningens stadgar. Den första räkenskapsperioden börjar i och med att stiftelseurkunden undertecknas.

Tid för ordinarie möte

Stadgarna ska innehålla uppgift om när föreningens styrelse, revisorer och verksamhetsgranskare ska väljas, bokslutet fastställas och beslut om ansvarsfrihet fattas.

Sätt och tid för möteskallelse

För möteskallelse ska ett sådant förfarande tas in i stadgarna att varje medlem har möjlighet att få besked om ett kommande möte. Kallelsesättet ska uttryckligen vara inskrivet i stadgarna, och beslut om det kan inte lämnas i styrelsens eller föreningsmötets händer. Stadgarna kan också möjliggöra distansdeltagande i möten.

Användning av föreningens tillgångar vid upplösning

Stadgarna ska innehålla bestämmelser om hur föreningens tillgångar ska användas om föreningen löser sig eller förklaras upplöst.

Våra stadgemodeller

Vi rekommenderar att du använder våra stadgemodeller när du utarbetar stadgar för din förening. Se modellerna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.07.2016