Ansökningsprocessen och handläggningstiden

Klicka här för att se vår prognos för handläggningstiden

Ansökningar och anmälningar

PRS fastställer den sökta företagsinteckningen. Vi antecknar det avgjorda ärendet i företagsinteckningsregistret och fogar inteckningsbeviset till pantskuldebrevet. Ansökningarna och pantskuldebreven ska vara avfattade enligt de formulär som PRS har fastställt och de ska undertecknas. Vi antecknar också ändringar som berör inteckningar såsom anmälan om pantskuldebrevs innehavare, dödande av inteckning, ändring av inteckningarnas inbördes förmånsrättsordning eller svarande för inteckning i registret. Målet är att anteckna ansökan eller anmälan snabbt och flexibelt i registret. De olika stegen i handläggningen framgår av handläggningsschemat.

Rättelseuppmaning

Om vi inte kan registrera ansökan/anmälan som sådan, ger vi anmälaren möjlighet att komplettera och rätta anmälan samt att lämna in ytterligare material. Vi meddelar detta skriftligt eller per telefon till företaget eller till företagets kontaktperson. Vi bifogar till rättelseuppmaningen alla de handlingar i original (ansökan, pantskuldebrevet och andra eventuella bilagor) som sökanden har lämnat in till ämbetsverket.

Betalningen i efterhand

Avgifter till företagsinteckningsregistret betalas efter att vi har behandlat ärendet. Du ska betala avgifterna då du hämtar dina handlingar. Till handlingar som vi skickar per post som rekommenderat brev bifogar vi en faktura.

Anmärkningar

Utöver anmälningar och ansökningar antecknar vi i registret också anmärkningar enligt utsökningsmyndighetens anmälan såsom bl.a. utmätning, kvarstad och exekutiv auktion. På tjänstens vägnar antecknar vi också som anmärkningar uppgifter från handelsregistret om bl.a. konkurs- och saneringsförfarande, likaså överlåtelse av företagsinteckningar i anslutning till fusioner och delningar.

När verksamheten slutar i konkurs antecknar vi detta i handelsregistret. Sedan avför vi företagsinteckningen från företagsinteckningsregistret på eget initiativ.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.07.2019