Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  LEI-nummer  |  Föreningar  |  Stiftelser  |  Företagsinteckningar  |  Revisionstillsyn  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller  |  Upphovsrätt  |  Om oss

Ingångssidan > Mönster > Registrering > Hur görs en registreringsansökan?

Mönster

Registrering
Allmänt om mönsterrätt
Förutsättningar för registrering
Hur görs en registreringsansökan?
Bildmaterial
Prioritetsförfarande
Ansökningsprocessen
Förnyelse av registrering
Förgranskning
Mönsterdatabas
Mönsterrättstidning
Registrering utomlands
Prislista och betalningsanvisningar
Klasslista
Statistik
Blanketter
Mönsterrättsombud
Lagstiftning
Frågor och svar
Andra webbplatser


Hur görs en ansökan om registrering av mönster?

Du kan göra en ansökan på en elektronisk blankett. Gå till tjänsten.

Inhemska sökande kan använda finska eller svenska i enlighet med gällande språklagstiftning. Utländska sökande ska alltid inge ansökningsblanketten med bilagor på finska.

Du kan göra en ansökan också på papper.
Gå till blankettsidan.

Sökanden

Sökanden ska ange sitt namn, sin hemort och postadress. Sökanden kan vara en eller flera fysiska personer och/eller en eller flera juridiska personer. Om en enskild näringsidkare ansöker om registrering, ska sökanden antecknas i följande form: Maija Meikäläinen, som innehavare av firman "Maijas mönster". När det är fråga om juridiska personer ska deras officiella namn och officiella hemort alltid anges. Om sökandena är flera, och inget ombud används, ska i ansökan anges vem av sökandena som är utsedd att ta emot meddelanden i ärendet.

Ombud

Ombudet ska ange sitt namn, sin hemort och postadress. Ombudet ska alltid vara en fysisk person (m.a.o. inte ett bolag).

Sökanden behöver inte ha ett ombud om han eller hon själv har hemort i Finland. Sökanden kan dock befullmäktiga ett ombud att inför ämbetsverket företräda honom eller henne i allt som rör ansökan och den registrering som beviljas på basis av ansökan, eller endast i det som berör ansökan. I det förstnämnda fallet antecknas ombudet i registret, i det senare fallet görs det inte.

Om en sökande inte har hemort i Finland, ska han eller hon alltid ha ett ombud som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är berättigat att inför ämbetsverket företräda sökanden i allt som rör ansökan och den registrering som beviljas på basis av den. Ombudet antecknas i registret.

Till ansökan ska fogas en fullmakt, om sökanden företräds av ett ombud. Fullmakten underskrivs alltid av sökanden/sökandena. Om sökanden är ett företag, undertecknas fullmakten i det sökande bolagets namn (företagets firma + underskrift av den som är berättigad att teckna firman + dennes namnförtydligande).

Om man vill att ombudet antecknas i registret ska man använda fullmakt nr 1. I övriga fall är fullmakt nr 2 tillräcklig. Om sökanden inte har hemort i Finland, ska fullmakt nr.1 användas.

Mönsterskapare

Mönsterskaparen ska ange sitt namn och sin adress. Mönsterskaparen är alltid en fysisk person, inte ett företag. I en ansökan kan flera än en person anges som mönsterskapare.

Om sökanden är någon annan än mönsterskaparen, ska sökanden eller dennes ombud med sin underskrift bekräfta i ansökan att rätten till mönstret har överlåtits från mönsterskaparen till sökanden. Detta sker så att den som undertecknar ansökan kryssar för den ruta som finns för detta ändamål i avsnittet för underskrift i ansökningsblanketten. Observera att vid eventuella tvister ska sökanden eller innehavaren kunna bevisa sin rätt till mönstret inför rätten.

Produkten/Produkter och Produktklass

Den produkt för vilken registrering söks ska benämnas kort och enkelt. Benämningen får inte innehålla varumärken, produktnamn eller hänvisningar till varans egenskaper. Benämningen kan t.ex. vara "Stol", "Flaskhals", "Ornament för hushållspapper" osv., men däremot inte "Stol gjord av björkträ", eller "Plaststol av märket Lysande stol".

En ansökan kan innehålla fler mönster om produkterna ingår i samma huvudklass enligt Locarnoöverenskommelsen om upprättande av internationell klassificering för industriella mönster. Mönstren ska då numreras i nummerordning, t.ex. "1.-5. Flaska" eller "1.-4. Flaska 5. Kapsyl"

Mönstren klassificeras enligt den internationella mönsterklassificeringen enligt Locarnoöverenskommelsen utgående från deras användningsändamål. Den klassificering som sökanden föreslår granskas alltid av mönsterrättsenheten. Klasslista

Bilderna i svartvitt eller i färg

Se punkten Bildmaterial.

Bildmaterial

Den väsentligaste delen av en mönsteransökan är bilderna som visar mönstret. Skyddets omfattning avgörs på basis av bilderna. Sådant som inte kan uppfattas genom att betrakta bilderna kan inte heller åtnjuta skydd.

För att få sin ansökan under behandling förutsätts det att ansökan innehåller antingen bildmaterial eller en modell. Om ansökan lämnas in med en modell, ska bildmaterialet lämnas in senare. En ansökan kan lämnas in utan bildmaterial eller modeller endast om sökanden åberopar prioritet. I sådana fall ska utöver bildmaterialet även prioritetsbeviset lämnas in senare.

Beakta detta när du lämnar in bilder

Modell

Sökanden kan, om han eller hon så önskar, till ansökan foga en modell av mönstret. Det är dock i allmänhet inte nödvändigt. I tvistsituationer avgör en eventuell modell mönstrets utseende.

Modellen ska vara av hållbart material, dess storlek får inte överstiga 40 cm på någon led och den får inte väga mer än 4 kg. Modellen får inte heller vara tillverkad av ett material som förskäms eller är farligt. Även om till ansökan fogas en modell, ska bilder som visar mönstret alltid inges. Modellen och bilderna ska alltid visa samma mönster.

Prioritet

Om sökanden önskar åberopa en mönsteransökan eller en nyttighetsmodellansökan som tidigare har gjorts utomlands, ska i ansökan anges det land där den första ansökan gjorts, ansökningsdagen samt ansökans nummer.

Man ska absolut åberopa prioritet redan vid inlämningsskedet; en prioritetsbegäran som har lämnats in senare kan inte beaktas.

Ansökan i vilken prioritet åberopas ska göras inom en period av 6 månader från den dag då den första ansökan gjordes utomlands. Se punkt prioritetsförfarande.

Offentlighet/Hemlighållande av ansökan

Ansökan kan hållas hemlig för en tid av högst 6 månader från ansökningsdagen eller, om sökanden åberopar prioritet, från den dag då prioritet begärdes. Om ansökan avskrivs eller avslås under dess sekretesstid, blir handlingarna offentliga endast i det fall att sökanden begär återupptagning av ansökan eller söker ändring i beslutet. Om ansökan återtas under sekretesstiden blir den inte offentlig. Som generellt råd kan nämnas att det lönar sig att låta ansökan antecknas som hemlig; hemlighållande är inte skadligt för sökanden men i vissa fall kan sökanden ha nytta av det. Sökanden ska redan vid inlämningen av ansökan ange att ansökan ska hållas hemlig; en senare gjord anhållan kan inte beaktas.

Avgifter

Avgifterna kan betalas i registraturen i Patent- och registerstyrelsens (PRS) kundservice eller till något av PRS konton. Se prislista.

Vänligen ange betalningssättet i ansökningsblanketten. Obs! Ansökan kommer inte under behandling om ansökningsavgiften inte har betalts. Om ansökan avslås, avskrivs eller återtas, återbetalas avgifterna inte.

Undertecknande av ansökan

Ansökan undertecknas av antingen ombudet eller sökanden. Om sökandena är flera till antalet, ska ansökan undertecknas av alla. Om sökanden är någon annan än mönsterskaparen, ska sökanden kryssa för den ruta som finns i avsnittet för underskrift i blanketten för att ange att rätten till mönstret har överlåtits till sökanden. Genom att underteckna ansökan bekräftar sökanden samtidigt att rätten har överlåtits från mönsterskaparen till sökanden.Om sökande är ett bolag, ska ansökan undertecknas i sökandebolagets namn (bolagets namn + underskrift av den person som är berättigad att teckna bolagets firma + namnförtydligande).

Inlämnande av ansökan

Ansökan kan lämnas in per post till:


Patent- och registerstyrelsen
Patent och varumärken
Mönsterrättsärenden
00091 PRH

Utskriftsversion