Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patenttirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5904

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely patenttirekisterissä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli henkilötietojen käsittely on tarpeen PRH:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Patenttilain (550/1967) 7 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus pitää päiväkirjaa saapuneista patenttihakemuksista ja patenttiasetuksen (669/1980) 52g §:n mukaan saapuneista lisäsuojatodistushakemuksista.

Patenttiasetuksen 52 t §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus pitää erillistä päiväkirjaa eurooppapatenttia koskevista hakemuksista, joiden patenttilain 70 n §:n mukainen käännös on annettu patenttivirastoon.

Patenttiasetuksen 49 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle annetuista kansainvälisistä patenttihakemuksista pidetään erillistä päiväkirjaa.

Patenttilain 70 f §:n 2 momentin mukaan eurooppapatenttia koskeva hakemus voidaan antaa myös Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edelleen Euroopan patenttivirastolle.

Patenttilain 20 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus pitää patenttirekisteriä myönnetyistä patenteista ja patenttiasetuksen 52m §:n mukaan rekisteriä myönnetyistä lisäsuojatodistuksista. Patenttirekisteri sisältää tiedot PRH:n myöntämistä patenteista ja eurooppapatenteista, joilla on oikeusvaikutus Suomessa.

Patentti- ja rekisterihallitus laatii patenttilain 21 §:n perusteella patenttijulkaisun patentin myöntämisen yhteydessä ja tiivistelmäjulkaisun patenttiasetuksen 25 §:n perusteella hakemuksen tultua julkiseksi.

Patenttiasetuksen 43 §:n mukaan kuulutukset patenttiasioissa julkaistaan patenttiviraston toimittamassa julkaisussa eli Teollisoikeuslehdet-palvelussa.

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n mukaan PRH käsittelee patenttia koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Päiväkirjaan merkitään hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite sekä keksijän nimi ja osoite. Päiväkirjaan merkitään patenttihakemuksen siirron yhteydessä siirronsaajan yksilöintitiedot ja muistutuksen tekijän nimi ja osoite. Jos joku väittää, että hänellä on parempi oikeus keksintöön, merkitään päiväkirjaan myös tällaisen henkilön nimi ja osoite.

Patenttirekisteriin merkitään patentinhaltijan ja lisäsuojatodistuksen haltijan nimi ja osoite, keksijän nimi ja osoite, väitteentekijän nimi ja osoite sekä mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite.
Patenttirekisteriin merkitään myös patentin siirron, panttauksen tai käyttöluvan merkitsemisen yhteydessä oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään tietoa myös edellä mainittujen henkilöiden puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.

Tietolähteet

Tiedot patenttirekisteriin ja päiväkirjaan merkitään patenttihakemusten tai jo rekisteröityjä patentteja koskevien hakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan ja väitetapauksissa väitteentekijältä tai heidän edustajiltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja patenttirekisteriin ja päiväkirjaan merkityistä tiedoista siltä osin kuin ne ovat patenttilain 7a ja 22 §:n mukaisesti julkisia. Patenttirekisteri- ja päiväkirjatietoja voi saada sähköisesti PRH:n kotisivuilla olevan Patenttitietopalvelun kautta tai tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi patentteja koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Säännönmukaisesti patenttirekisteritietoja luovutetaan Euroopan patenttijärjestön (European Patent Organisation, EPO) julkisiin tietokantoihin ja tietopalveluyhtiöille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Säännönmukaisesti patenttirekisteritietoja luovutetaan Euroopan patenttijärjestön (European Patent Organisation, EPO) julkisiin tietokantoihin patenttilain 9 luvun perusteella.

Henkilötietoja, jotka liittyvät patenttiyhteistyösopimuksesta (Patent Co-operation Treaty, PCT) johtuvien tehtävien suorittamiseksi luovutetaan patenttilain 28 §:n ja patenttiasetuksen 46 §:n sekä etuoikeustietojen osalta patenttiasetuksen 11 §:n perusteella maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO).

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi. Maanpuolustukselle merkityksellisten keksintöjen osalta päiväkirjan sisältämien henkilötietojen säilytysajat ovat määräaikaisia (säilytysaika 5 – 20 vuotta).

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. L ue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023