Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2022

Tilintarkastuslakiin perustuvat tilintarkastajien hyväksymis-, valvonta- ja muut tehtävät ovat Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tehtäviä. Valvonnan kohteina ovat tilintarkastusyhteisöt sekä HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajat. Tilintarkastusvalvonta toimii osana PRH:ta yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi.

Toiminnallamme edistämme luottamusta tilintarkastukseen ja tilinpäätöstietoihin. Toimimme yhteistyössä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa. Toimintamme perustuu oikeusvarmuuteen, ennakoitavuuteen, objektiivisuuteen ja asianosaisten yhdenvertaisuuteen.
PRH:n vuosille 2018–2022 vahvistamat strategiset päämäärät ohjaavat tilintarkastusvalvonnan toimintaa. Lue lisää PRH:n strategisista päämääristä. PRH:n strategian mukaisesti tavoitteenamme on vaikuttava valvonta. Valvonnalla edistämme valvottavien lainmukaista toimintaa ja pyrimme ennaltaehkäisemään lainvastaisia menettelyjä. Vaikuttavuus edellyttää meiltä

  • aktiivista valvottavien ohjausta sekä tiedottamista valvontatoiminnasta
  • aktiivista puuttumista lainvastaista menettelyä koskeviin epäilyihin ja laissa säädettyjen valvontakeinojen käyttämistä
  • aktiivista vuoropuhelua valvottavien ja heitä edustavien tahojen kanssa sekä valvonnan pitkäjänteistä kehittämistä kokemusten ja palautteiden perusteella
  • niukkojen voimavarojen tehokasta kohdentamista.

Tilintarkastajilta vuoden 2020 lopussa saamamme kyselypalautteen perusteella keskeisimpiä kehittämiskohteita tilintarkastusvalvonnassa olivat vuorovaikutuksen lisääminen tilintarkastajien kanssa, vaatimusten selkeys ja tarkastusaikojen lyhentäminen. Lue lisää kyselyn tuloksista PRH:n uutiskirjeessä.

Olemme edistäneet päätösten ymmärrettävyyttä ja ohjaavuutta perustelemalla päätökset aiempaa yksityiskohtaisemmin. Lyhennämme käsittelyaikoja riittävillä resursseilla ja ylläpitämällä hyvää työrauhaa. Laaduntarkastuksen kohteena olevien tilintarkastajien kanssa käymme henkilökohtaiset keskustelut havainnoista ja päätösten perusteluista. Jatkamme näiden toimintatapojen edistämistä myös vuonna 2022. Lisäksi olemme laatineet kehityssuunnitelman tilintarkastusvalvonnan rekistereille ja tietojärjestelmille. Varsinaiset järjestelmien kehittämisratkaisut jäävät tuleville vuosille. Vuonna 2022 pyrimme kehittämään toimintoja robotoinnin avulla.

Tilintarkastusvalvonta on aktiivinen tilintarkastusalan kehittämishankkeissa kansainvälisesti ja kotimaassa. Osallistumme kansalliseen ja eurooppalaiseen lainvalmisteluun. Tärkeitä ajankohtaisia EU-lainsäädäntöaloitteita ja -toimia ovat: 1) sähköinen tilinpäätösraportointi ESEF (European Single Electronic Format) ja sen tilintarkastus; 2) finanssisektorin digitaalisen turvallisuuden parantaminen DORA (Digital Operational Resilience for the Financial Sector) sekä 3) yritysten kestävyysraportointi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja raportoinnin varmentaminen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.11.2021