Gå direkt till innehållet
Valikko

Varumärkesrätt

Målet med delområdet för varumärkesrätt är att den person som avlagt examen på delområdet känner till den centrala gällande varumärkeslagstiftningen i Finland och EU, och relaterade bestämmelser, anvisningar och rättspraxis, samt de bestämmelser enligt Madridprotokollet som gäller det internationella systemet för varumärkesregistrering samt de viktigaste internationella avtalen som gäller varumärkesrätt, och behärskar de praktiska åtgärder vid Patent- och registerstyrelsen, marknadsdomstolen, EUIPO och WIPO som uppdrag inom varumärkesrätt förutsätter.

Examen på delområdet för varumärkesrätt tar tre timmar. Frågorna utgörs till exempel av rättsfall, essäfrågor och/eller flervalsfrågor.

Materialet nedan hjälper dig att förbereda dig inför examen. Observera att materialförteckningen nedan inte är fullständig, utan den ger bakgrundsinformation och hjälper dig att förbereda dig inför examen. Du svarar på examensfrågorna i enlighet med den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen. Om du svarar på frågorna utgående från juridisk litteratur, ska du försäkra dig om att tolkningarna i den juridiska litteraturen motsvarar den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen.

Du kan ta med dig materialet nedan till examinationen, och vid behov även annat önskat material. Du kan vid examinationen söka litterära informationskällor på internet.

Se materialet för 2022 nedan.

Litteratur

1. Salmi, Harri, Häkkänen, Petteri, Tommila, Marja, Oesch, Rainer: Tavaramerkki. Talentum 2008.
2. Pihlajarinne, Taina, Pokela, Essi, Ruuhonen, Kirsi: Tavaramerkki ja toiminimi. Kauppakamari 2010.
3. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014.
Luku XI Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa (s. 429–462)

Lagstiftning och annat officiellt material

1. Varumärkeslag (26.4.2019/544)
2. Varumärkeslag (10.1.1964/7) och varumärkesförordning (29.5.1964/296)
3. Bestämmelse om svarsfrister och förlängning av dem i varumärkesärenden (PRH/1827/01/2013)
4. Internationell klassificering som baserar sig på Niceöverenskommelsen (NCL 11/2019)
5. Informationssamhällsbalk (7.11.2014/917), 21 kap., 43 kap. 343 §, 45 kap. 351 §
6. Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (22.12.1978/1061), 1–2a §, 6–7 §, 8–9 §, 10a §, 11 §
7. Firmalag (2.2.1979/128), 1–10 §
8. Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version)
9. Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke
10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
11. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)
12. EUIPO Guidelines on Trade Mark Practice (gällande version)
13. Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. WIPO 2019.
14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003
15. Lag om rättegång i marknadsdomstolen (31.1.2013/100), 1 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 1–3 §, 7 kap.
16. Anvisningar för ombud i ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Marknadsdomstolen 1 september 2013

För mer information inför samtliga delområden i examen gå in på följande webbplatser:

www.prh.fi
www.wipo.intÖppnas i en ny flik
www.euipo.europa.euÖppnas i en ny flik

Uppdaterad lagstiftning hittar du på:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/Öppnas i en ny flik

http://eur-lex.europa.eu/homepage.htmlÖppnas i en ny flik

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd uppdaterar materialet vid behov.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.06.2022