Gå direkt till innehållet
Valikko

Gemensam del

Den gemensamma delen i ombudsexamen har separata delområden för systemet för industriellt rättsskydd och ombudsetik. Den gemensamma delen mäter allmän kännedom om immaterialrättssystemet och ombudsetik.

Den gemensamma delen i examen tar tre timmar. Frågorna utgörs till exempel av rättsfall, essäfrågor och/eller flervalsfrågor.

Materialet nedan hjälper dig att förbereda dig inför examen. Observera att materialförteckningen nedan inte är fullständig, utan den ger bakgrundsinformation och hjälper dig att förbereda dig inför examen. Du svarar på examensfrågorna i enlighet med den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen. Om du svarar på frågorna utgående från juridisk litteratur, ska du försäkra dig om att tolkningarna i den juridiska litteraturen motsvarar den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen.

Du kan ta med dig materialet nedan till examinationen, och vid behov även annat önskat material. Du kan vid examinationen söka litterära informationskällor på internet.

Se materialet för 2022 nedan.

Litteratur

 1. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014
 2. Eri lakimiesryhmien eettisistä koodeista. Defensor Legis 4/2000 (s. 528-540)
 3. Castrén, Martti: Korvaus keksinnöstä: Keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus korvaukseen keksintöoikeuksia luovutettaessa ja niitä loukatessa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja 324, 2015 (s. 1-128)
 4. Yritysoikeus (2020, 4. uudistettu painos, Alma Media), jakso "V IMMATERIAALIOIKEUDET", sivut 877–992 (tai kirjan verkkoversion kyseisen jakson sama tai päivitetty teksti).

Lagstiftning och annat officiellt material

 1. Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (17.1.2014/22)
 2. Regeringens proposition med förslag till lagar om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (RP 89/2013)
 3. Lag om rättegång i marknadsdomstolen (31.1.2013/100) 1 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 1–3 §, 7 kap.
 4. Informationssamhällsbalk (7.11.2014/917) 21 kap., 43 kap. 343 §, 45 kap. 351 §
 5. Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (av den 20 mars 1883, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967)
 6. Anvisningar om god ombudssed, utfärdade av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd
 7. Anvisningar för ombud i ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Marknadsdomstolen 1 september 2013

För mer information inför samtliga delområden i examen gå in på följande webbplatser:

www.prh.fi
www.wipo.intÖppnas i en ny flik
www.euipo.europa.euÖppnas i en ny flik
www.epo.orgÖppnas i en ny flik

Uppdaterad lagstiftning hittar du på https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/Öppnas i en ny flik

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd uppdaterar materialet vid behov.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.06.2022