Gå direkt till innehållet
Meny

Krav för att bibehålla förutsättningarna för godkännande som revisor och för att bibehålla och utveckla yrkeskunskap

Den här anvisningen träder i kraft 1.7.2017 och tillämpas för första gången på tillsynsuppgifter som lämnas in 2018 (kraven tillämpas inte på en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid Statens revisionsverk). Rapporteringsperioden är 1.7–30.6. Vid bedömningen av kraven använder Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillsynsuppgifterna för rapporteringsperioden samt för de två föregående rapporteringsperioderna.

Att bibehålla förutsättningarna för godkännande

En person för vilken en intressebevakare har utsetts, vars handlingsbehörighet har begränsats, som är omyndig eller som är försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud, kan inte vara verksam som revisor.

En person är olämplig för revisorsuppdrag, om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som revisor. En person anses inte heller vara lämplig för uppdraget, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för revisorsuppdrag. Eftersom ekonomiskt oberoende ingår som en del i lämpligheten för revisorsuppdrag, får en revisor inte permanent vara överskuldsatt och betalningsoförmögen.

Att bibehålla och utveckla yrkeskunskap

 • För att GR- och CGR-revisorer ska bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap krävs arbete med lagstadgade revisionsuppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen, eller med uppdrag som kan jämställas med dem, samt utbildning i tillräckligt stor omfattning.
 • För att OFGR-revisorer ska bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap krävs arbete med lagstadgade revisionsuppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen, och dessutom arbete med revisionsuppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015), eller med uppdrag som kan jämställas med dem, samt utbildning i tillräckligt stor omfattning.
 • För att OFR-revisorer ska bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap krävs arbete med revisionsuppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) samt utbildning i tillräckligt stor omfattning.

Krav som gäller för revisorers arbetsuppdrag

För att GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisorer ska bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap krävs att de utför ett tillräckligt antal lagstadgade revisionsuppdrag eller därmed jämförliga uppdrag.

Ett tillräckligt antal revisionsuppdrag fastställs enligt följande:

 • GR-revisor: minst 100 timmar revision enligt revisionslagen (1141/2015) av verksamma sammanslutningar eller stiftelser, vilket innehåller minst 15 revisionsuppdrag under de senaste tre åren
 • CGR-revisor: minst 200 timmar revision enligt revisionslagen (1141/2015) av verksamma sammanslutningar eller stiftelser, vilket innehåller minst 30 revisionsuppdrag under de senaste tre åren
 • OFGR-revisor: förutom det ovan nämnda kravet för en GR-revisor även minst 200 timmar revisionsuppdrag enligt lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) under de senaste tre åren
 • OFR-revisor: minst 200 timmar revisionsuppdrag enligt lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) under de senaste tre åren

Uppdrag som kan jämställas med lagstadgade revisionsuppdrag fastställs enligt följande:

Med lagstadgade revisionsuppdrag jämställs granskningsuppdrag som grundar sig på bedömning av någon annans verksamhet i förhållande till vissa bedömningskriterier. Förutom att revisorn ska behärska de rutiner (ISA-standarderna, god revisionssed, god revisionssed inom offentlig förvaltning) som gäller granskningen, förutsätts det även att revisorn känner till innehållet i de faktorer som ingår i lagstadgad revision (normerna i anknytning till granskningsuppdraget, till exempel bokföringslagen, IFRS-standarderna, aktiebolagslagen).

Exempel på uppdrag som avses i denna punkt:

 • uppdrag inom intern revision
 • granskningsuppdrag inom offentlig förvaltning
 • översiktlig granskning
 • specialgranskning av konkursbo
 • expertarbete som hör nära samman med revision (exempelvis IFRS) och som har utförts som medlem i ett revisionsteam

PRS kan vid behov bedöma yrkeskunskaperna från fall till fall. Vid bedömningen använder PRS den redogörelse som revisorn lämnat in och som anger revisorns grunder för att den yrkesmässiga övriga verksamheten jämställs med revisionsuppdrag.

Utbildningskrav

En GR-, CGR-, OFGR- eller OFR-revisor ska påvisa att han eller hon skaffat sammanlagt 120 timmar utbildning i enlighet med denna anvisning under de senaste tre åren. Sammanlagt 60 timmar av utbildningen ska vara verifierbara.

Om de verifierbara timmarna inte är tillräckliga under den uppföljningsperiod på tre år som gått ut, kan högst 20 timmar av verifierbar utbildning från föregående uppföljningsperiod på tre år beaktas till den del som de verifierbara utbildningstimmarna överskrider minimikravet för den föregående uppföljningsperioden.

En revisor måste få minst 20 timmar utbildning årligen.

Följande ämnesområden ska ingå i utbildningen:

 • revision och bestyrkandeuppdrag
  Till exempel reglering av revision samt god revisionssed, ISA-standarderna, granskning av förvaltning, riskhantering, interna kontroller, etik.
 • bokföring, redovisning och bolagslagstiftning; för OFGR-/OFR-revisorer även lagstiftning om offentliga samfund
  Till exempel reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed, analys av bokslut.
 • beskattning

Godtagbara utbildningsmetoder och verifiering av utbildning

Följande metoder för kontinuerlig utbildning i anknytning till yrke är godtagbara:

 • att delta i utbildning eller seminarier
 • att fungera som utbildare eller föreläsare (en föreläsning med samma innehåll tillgodoräknas en gång om året)
 • online-studier (till exempel att delta i föreläsning på distans)
 • att arbeta i nämnder (till exempel revisionsnämnden, bokföringsnämnden och dess kommunsektion)
 • workshoppar med likställda
 • att arbeta med kvalitetsgranskningsuppdrag
 • att delta i arbetet i den arbetsgrupp som förbereder revisorsexamina
 • att skriva artiklar (en artikel på 2340 tecken motsvarar tre timmar)
 • forskning, fortsatta studier
 • att läsa fackartiklar och övrig facklitteratur.

Kontinuerlig utbildning kan verifieras exempelvis på följande sätt:

 • intyg över deltagande i kurs eller kopia av deltagarförteckningen (även för online-studier)
 • kopia av kursprogram/faktura
 • bekräftelse på att deltagande har betalats
 • bekräftelse på deltagande i nämndmöten
 • anteckningar från diskussionsgrupp som revisorn deltagit i
 • kopia av artikel som revisorn har varit medförfattare till.

Revisorn ska förvara de dokument som verifierar deltagande i kontinuerlig utbildning för den uppföljningsperiod på tre år som gått ut och för föregående uppföljningsperiod på tre år (sammanlagt 6 år) för en eventuell granskning.

Uppföljning av kraven

Vi bedömer årligen om förutsättningarna för godkännande har bibehållits utgående från de tillsynsuppgifter som revisorer har lämnat in för rapporteringsperioden. För bedömningen kan vi vid behov begära intyg eller utdrag från myndigheter.

Vi bedömer årligen om yrkeskunskapen har bibehållits och utvecklats utgående från de tillsynsuppgifter som revisorer har lämnat in för rapporteringsperioden. Vi gör bedömningen utgående från den uppföljningsperiod på tre år som föregår rapporteringsperiodens utgång. Vi gör bedömningen första gången när revisorn har varit godkänd revisor i tre år.

Frånvaro från revisorsuppdrag

Om en GR-, CGR-, OFGR- eller OFR-revisor är frånvarande från uppdrag som bibehåller revisorns yrkeskunskap, kan han eller hon enligt våra anvisningar begära revisionstillsynen att avbryta sitt godkännande som revisor. Efter frånvaron kan återställande av godkännande som revisor ansökas enligt samma anvisning.

En revisor behöver inte ansöka om avbrytande av godkännande, om revisorn anser att han eller hon trots sin frånvaro har arbetsuppdrag och får utbildning i tillräcklig omfattning under uppföljningsperioden (-perioderna) på tre år för att bibehålla och utveckla sin yrkeskunskap.


Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023