Gå direkt till innehållet
Meny

Avbrytande av godkännande som revisor och återställande av godkännande

Enligt revisionslagen avbryts ett godkännande som revisor

  1. på begäran av revisorn
  2. på grund av att revisorn avlidit
  3. om revisorn inte har betalat de avgifter som avses i revisionslagen inom rimlig tid efter det att han eller hon fått en anmärkning om saken.

Godkännandet återställs efter ansökan om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för godkännande och har bibehållit och utvecklat sina yrkeskunskaper som revisor. I de fall där godkännandet har avbrutits på grund av obetalda avgifter, krävs dessutom att sökanden har betalat de avgifter som har förfallit till betalning.

Begäran om avbrytande av godkännande

Lämna in din begäran om att ditt godkännande ska avbrytas till Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn. Du behöver inte motivera din begäran, utan den kan exempelvis lyda: "Jag anhåller om att revisionstillsynen avbryter mitt godkännande från och med xx.xx.20xx.". Om du är CGR-/OFGR-revisor, kom ihåg att meddela om du även vill avbryta ditt godkännande som GR-revisor.

Begäran kan skickas som e-postmeddelande på adressen tilintarkastusvalvonta@prh.fi eller per post PRS, Revisionstillsyn, 00091 PRH.

I revisionslagen finns ingen bestämmelse om möjligheten att avbryta godkännande på revisors begäran för viss tid. Om revisorn begär avbrytande av godkännande, avbryts godkännandet tillsvidare.

Godkännandet kan inte avbrytas retroaktivt. Godkännandet avbryts tidigast från den dag då PRS fattar beslut om avbrytande av godkännandet. Begäran om att godkännande avbryts kan göras högst ett år framåt.

Ansökan om återställande av godkännande

Lämna in en fritt formulerad ansökan om återställande av godkännande. Påvisa i din ansökan och i bilagorna att du uppfyller villkoren för godkännande och är yrkeskunnig att vara revisor.

En GR-, CGR- och OFGR-revisor ska påvisa att de har bibehållit och utvecklat sin yrkeskunskap och fortfarande uppfyller villkoren för godkännande enligt revisionslagen.

OFR-revisorer ska påvisa att de uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren för revisorer, att de har avlagt OFR-examen, lämnat en försäkran om sina riktlinjer och upprätthållit och utvecklat sin yrkeskunskap.

Tolkning av villkoren för godkännande

Att sökandens högskolestudier är tillräckliga har utretts i samband med det första godkännandet. En högskoleexamen föråldras inte, och vi kräver inga nya studieprestationer.

En revisorsexamen som en gång avlagts med godkänt resultat bibehåller sin giltighet.

En person som blivit godkänd som revisor ska innan han eller hon förs in i revisorsregistret ge en revisorsförsäkran inför domstol. Ansökan om återställande av godkännande kräver inte att en ny försäkran ska ges inför domstol.

För bedömningen av villkoren för godkännande begär vi följande intyg från myndigheter:

  1. magistratens intyg över att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats eller att en intressebevakare inte har utsetts för sökanden
  2. Rättsregistercentralens intyg över att sökanden inte är försatt i konkurs
  3. Rättsregistercentralens intyg över att sökanden inte har meddelats näringsförbud.

Sökandens yrkeskunnighet anses ha bibehållits om sökanden visar att han eller hon har varit yrkesmässigt verksam i revisionsuppdrag eller har arbetat i krävande ekonomiförvaltningsuppdrag. För att visa att yrkeskunnigheten har bibehållits kan fortbildning, exempelvis att delta i utbildning eller skriva en essä, krävas om revisorns verksamhet har varit avbruten i flera år.

Bedömning av villkoren för godkännande

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att vara oberoende revisor i enlighet med revisionslagen, är det motiverat att fästa vikt vid hurdan verksamhet sökanden har för avsikt att inleda efter det att hans eller hennes godkännande har återställts. Exempelvis en sökande som övergår som revisor till en revisionssammanslutning har i regel goda förutsättningar att vara revisor, eftersom revisorn blir föremål för revisionssammanslutningens interna kvalitetssäkring och annan tillsyn.

PRS kan vid behov även kräva annan redogörelse av sökanden och kan på eget initiativ skaffa information, exempelvis ett straffregisterutdrag, för behandlingen av ansökan.

PRS gör en bedömning från fall till fall och beaktar omständigheterna som helhet. Efter att ett avbrutet eller återkallat godkännande har återställts, kontrollerar vi förutsättningarna för revisorns godkännande som en del av vår sedvanliga tillsyn.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.06.2021