Kvalitetsgranskningar av revisorer 2021

Experterna på kvalitetsgranskning vid PRS revisionstillsyn har utfört samtliga kvalitetsgranskningar sedan år 2018. Revisorerna är i regel personligen föremål för kvalitetsgranskning antingen med tre eller sex års mellanrum. Dessutom kan en revisor förordnas till kvalitetsgranskning på basis av riskerna.

Antalet kvalitetsgranskningar

År 2021 gav PRS revisionstillsyn 170 revisorer ett avgörande eller ett beslut om resultatet av en kvalitetsgranskning. Dessutom gavs ett beslut till en revisor vars kvalitetsgranskning 2020 hade skjutits upp. Ett avgörande eller beslut om kvalitetsgranskningar som inte slutförts under året för förordnandet gavs till två revisorer för 2020 och till en revisor för 2018.

Alla revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning 2018, 2019 och 2020 har fått ett avgörande eller ett beslut. Två av de revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning 2021 hade inte fått något beslut eller avgörande före 31.12.2021, eftersom kvalitetsgranskningen har senarelagts.

Alla beslut om kvalitetsgranskningar har ännu inte vunnit laga kraft.

Kvalitetsgranskningar per revisor
2021
2020
Revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning
185
102
Inställda kvalitetsgranskningar
-13
-2
Kvalitetsgranskningen har skjutits upp för att utföras senare
-2
-1
Kvalitetsgranskningen har skjutits upp från tidigare perioder
1 5
Oavslutade kvalitetsgranskningar som förordnats under perioden 0 - 2
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnats under perioden eller under tidigare
171 97
Beslut om kvalitetsgranskningar som förordnades 2020
2 n/a
Beslut om kvalitetsgranskningar som förordnades 2019 0 40
Beslut om kvalitetsgranskningar som förordnades 2018 1 2
Kvalitetsgranskningar sammanlagt
174
139

Tabell 1: Sammandrag av antalet utförda kvalitetsgranskningar per 31.12.2021

Val av revisorer per sammanslutning

Revisorer förordnas till kvalitetsgranskning periodvis eller riskbaserat. I valet beaktas också att det från varje sammanslutning som omfattas av granskningen av revisionssammanslutningar väljs revisorer till kvalitetsgranskningen.

Av de 174 revisorer som fick ett resultatbeslut eller ett avgörande från kvalitetsgranskningen år 2021 arbetade 77 i PIE-revisionssammanslutningar och 97 revisorer arbetade ensamma eller i andra revisionssammanslutningar. Av PIE-revisionssammanslutningarna var 26 av de granskade revisorerna verksamma vid KPMG Oy Ab, 19 vid Deloitte Oy, 12 vid PricewaterhouseCoopers Oy, 10 vid BDO Oy, 9 vid Ernst & Young Oy och 1 vid Auditus Tilintarkastus Oy.

Bild 1. Antalet kvalitetsgranskade revisorer per sammanslutning, 2021

Genomgångna uppdrag

Revisionstillsynen gick igenom 170 revisionsuppdrag vid kvalitetsgranskningarna och gav 174 resultatbeslut eller avgöranden.

De genomgångna uppdragen gällde samfund och stiftelser inom olika branscher och den offentliga förvaltningen. Storleken på uppdragen varierade från mikroföretag till storföretag och PIE-bolag samt olika stora aktörer inom den offentliga förvaltningen (storleksklasser som definieras i bokföringslagen).

Av de genomgångna uppdragen gällde 5 den offentliga förvaltningen, 4 stiftelser, 6 mikroföretag, 75 små företag, 34 medelstora företag, 30 stora företag och 16 bolag av allmänt intresse.

Bild 2: Uppdrag som genomgåtts 2021 indelade enligt storleken på den sammanslutning som är föremål för revisionen (de storleksklasser som fastställs i bokföringslagen).

Resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer

Det slutliga resultatet av en revisors kvalitetsgranskning kan vara antingen vara godkänt eller underkänt. Ifall kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny granskning. Resultatet av en kvalitetsgranskning som utförts som en ny granskning kan vara godkänt eller underkänt. Revisionstillsynen har publicerat kriterierna för resultatkategorierna på sina webbsidor.

Läs mer om kriterierna för kvalitetsgranskningens resultatklasser.

Av kvalitetsgranskningarna 2021 fick 122 revisorer (70 procent) godkänt och 16 revisorer (9 procent) underkänt. Kvalitetsgranskningen av 36 revisorer (21 procent) fortsätter med en ny granskning. I antalen ingår revisorer vars PIE-uppdrag har granskats. Två revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning fick inget resultatbeslut eller avgörande före 31.12.2021, eftersom deras kvalitetsgranskning senarelades.

Bild 3: Resultat från kvalitetsgranskningen 2021
Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022