Gå direkt till innehållet
Meny

Resultat av kvalitetsgranskning av revisor

Avslutningsvis fattar vi beslut om kvalitetsgranskningens resultat. Om vi i kvalitetsgranskningen har gått igenom den lagstadgade revisionen av en sammanslutning av allmänt intresse, innehåller vårt beslut också kvalitetsgranskningens viktigaste slutsatser och rekommendationer.

Resultatkategorier

Resultatet av kvalitetsgranskningen av en revisor kan antingen vara godkänt eller underkänt. Om kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls fortsätter vi kvalitetsgranskningen med en ny granskning. Resultatkategorierna tillämpas inte på kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar.

Kriterier för resultatkategorier

Godkänd

 • revisorn har vidtagit tillräckligt med revisionsåtgärder vad gäller de granskade delarna och hämtat fram tillräckligt med bevis som stöd för sitt utlåtande
 • revisionen innehåller inga väsentliga brister med tanke på revisionsarbetet som helhet
 • bevisen och dokumentationen som stöder bevisen är tillräckliga
 • revisorn har uppnått målen enligt de relevanta revisionsstandarderna eller god revisionssed inom offentlig förvaltning.

Underkänd

 • ny granskning visar att de brister som hade lett till den nya granskningen inte har korrigerats och det finns fortfarande väsentliga brister i revisorns verksamhet
 • revisionsarbetet är mycket bristfälligt i varje steg av revisionen
 • dokumentationen saknas helt eller nästan helt
 • ett klart felaktigt utlåtande har getts i revisionsberättelsen
 • de upptäckta bristerna eller felaktigheterna i revisorns verksamhet är så väsentliga att de kräver omedelbara tillsynsåtgärder
 • revisorn har låtit bli att iaktta den förpliktelse som avses i 8 kap. 1 § i revisionslagen, dvs. att utan obefogat dröjsmål lämna revisionstillsynen de upplysningar och redogörelser som den ber om och som behövs för tillsynen, öppet och sanningsenligt, samt även i övrigt bistå vid utredandet av ett tillsynsärende
 • revisorn har vägrat att delta i en kvalitetsgranskning och således agerat på ett sätt som strider mot 4 kap. 5 § i revisionslagen.

Kvalitetsgranskning fortsätter med ny granskning

Vi kan fortsätta kvalitetsgranskningen med en ny granskning om kriterierna för godkänt resultat inte uppfylls men revisionsarbetet har inte så stora brister eller fel att resultatet blir underkänt.

Före den nya granskningen har revisorn tid att förbättra sitt arbete. Vi ger revisorn ett separat beslut om förordnande till kvalitetsgranskning när vi har bestämt tidpunkten för den nya granskningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.06.2020