Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hyödyllisyysmallihakemuksen osat

Laki, asetus ja määräykset hyödyllisyysmallioikeudesta määräävät, miten hyödyllisyysmallihakemus on laadittava. Tutustu tarkemmin lainsäädäntöön.

Kun jätät PRH:lle hyödyllisyysmallihakemuksen, täytä hakemuslomake ja määrittele keksinnön sisältö seuraavien hakemusasiakirjojen avulla:

 • keksinnön selitys
 • suojavaatimukset
 • mahdolliset kuva.

Lisäksi saatat tarvita hakemukseesi

 • siirtokirjan tai lausunnon oikeudesta keksintöön, jos hakijana on yritys tai joku muu kuin keksijä
 • valtakirjan, jos käytät asiamiestä.

Tutustu hyödyllisyysmallihakemuksen jättämiseen liittyviin lomakkeisiin.

Hyödynnä mallipohjaa hakemuksen teossa

Hyödyllisyysmallihakemus on laadittava alun perin huolella, koska hakemuksen täydentäminen tai muuttaminen myöhemmin ei ole kaikilta osin mahdollista.

Puutteellisesti laadittu hakemus hidastaa rekisteröintiä ja voi aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen. Käyttämällä valmista mallipohjaa voit varmistua siitä, että hakemus täyttää sille asetetut muodolliset vaatimukset.

Avaa hakemuksen mallipohja (rtf, 51.0 KB)

Ohje mallipohjan käyttöön. (pdf, 78.0 KB)

Millä kielellä?

Laadi hyödyllisyysmallihakemus suomeksi tai ruotsiksi. Ennen hyödyllisyysmallin rekisteröintiä toimita suojavaatimusten käännös myös toisella kansallisella kielellä. Esimerkiksi jos hakemus on suomeksi, niin vaatimukset ovat suomen lisäksi myös ruotsiksi.

Voit tehdä hakemuksen muillakin kielillä ja saada hakemukselle tekemispäivän, mutta hakemusta ei siirretä rekisteröitävyystarkastukseen ennen kuin se on käännetty suomeksi tai ruotsiksi.

Keksinnön selitys

Esitä keksintö kirjallisesti niin yksityiskohtaisesti, että alan ammattilainen pystyy selityksen perusteella käyttämään keksintöä. Prototyyppiä tai suullista selitystä ei hyväksytä hyödyllisyysmallihakemuksen osaksi.

Selityksessä täytyy olla alun perin kaikki keksinnön ymmärtämisen kannalta välttämättömät asiat, koska siihen ei saa lisätä enää myöhemmin mitään uutta keksintöön liittyvää asiaa. Hakemuksen jättämisen jälkeen siihen voi tehdä vain välttämättömiä selvennyksiä, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia.

Selityksen rakenneosat ovat

 • keksinnön nimitys
 • ilmoitus keksinnön käyttöalasta esimerkiksi "Keksinnön kohteena on laite…"
 • keksinnön tausta eli tunnettu tekniikan taso sillä alueella, jota keksintö koskee
 • keksinnön tarkoitus eli miten oma keksintö poistaa tunnettujen ratkaisujen puutteet
 • keksinnön yleinen selostus ja viittaus vaatimuksiin "Keksinnölle on tunnusomaista se, mikä on esitetty suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa."
 • kuvaluettelo
 • keksinnön yksityiskohtainen selostus kuviin viittaamalla ainakin yhden esimerkin avulla.

Kirjoita selityksen otsikoksi keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys. Sama nimitys on toistettava myös suojavaatimusten alussa.

Kerro selityksen alussa keksinnön käyttöala ja siihen liittyvä tekniikan taso eli ennestään tiedossasi olevat ratkaisut. Jos keksintö on parannus johonkin olemassa olevaan laitteeseen, kuvaa kyseinen laite. Mainitse selityksessä ne patentti- tai hyödyllisyysmallijulkaisut tai muu kirjallisuus, joissa tekniikan taso on aikaisemmin esitetty.

Esitä selityksessä, mitä parannuksia keksinnöllä saavutetaan ennestään tiedossa olevaan tekniikan tasoon verrattuna. Kerro mitä ongelmia tai puutteita tunnetussa tekniikassa on ilmennyt ja miten keksintösi poistaa nämä puutteet. Ilmoita keksinnön tavoite viittaamalla suojavaatimukseen.

Tee luettelo hakemuksen kuvista ja kuvaile sen jälkeen keksintöä yksityiskohtaisesti kuviin viittaamalla. Esitä ainakin yksi yksityiskohtainen esimerkki, jossa selostat vähintään yhden mahdollisen tavan toteuttaa keksintösi keksinnöllinen ajatus.

Katso esimerkki selityksestä.Avautuu uuteen välilehteen

Suojavaatimukset

Suojavaatimukset ovat hakemuksen tärkein osa. Suojavaatimukset määrittelevät hyödyllisyysmallin suojapiirin eli sen, mihin hyödyllisyysmallin haltija saa yksinoikeuden. Suojavaatimuksissa on täsmällisesti ilmaistava se, mitä halutaan suojata.

Suojavaatimuksen osat ovat

 1. keksinnön nimitys
 2. ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi (tekniikan taso), "t u n n e t t u siitä, että"
 3. ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista.

Aloita suojavaatimus keksinnön nimityksellä. Esitä sen jälkeen keksinnön ennestään tunnetut piirteet ja lopuksi keksinnön uudet ja keksinnölliset piirteet. Ennestään tunnetut piirteet erotetaan uusista ja keksinnöllisistä piirteistä sanoilla "tunnettu siitä, että". Kirjoita sana "tunnettu" harvennettuna tai muulla tavalla korostettuna.

Hakemuksessa voi olla itsenäisiä ja epäitsenäisiä suojavaatimuksia seuraavasti:

 • itsenäinen suojavaatimus määrittää keksinnön tärkeimmät piirteet ja suojapiirin laajuuden
 • epäitsenäinen suojavaatimus viittaa itsenäiseen suojavaatimukseen ja täydentää sitä esittämällä keksinnön lisäpiirteitä.
Suojavaatimukset voivat kohdistua laitteeseen tai tuotteeseen, ei menetelmään tai käyttöön. Laitteesta esitetään kaikki välttämättömät rakenneosat ja kemiallisesta tuotteesta koostumus. Kemiallinen tuote voidaan määritellä myös ilmoittamalla sen valmistustapa.

Suojavaatimuksia voi muokata käsittelyn aikana, mutta muokkaamiseen tarvittavan tiedon täytyy löytyä joko hakemuksen selityksestä tai alkuperäisistä vaatimuksista.

Katso esimerkki suojavaatimuksista.Avautuu uuteen välilehteen

Kuvat

Tee kuvat mielellään ääriviivapiirustuksina mustin selvin viivoin A4-kokoa olevalle valkoiselle paperille. Älä laita kuviin selittävää tekstiä. Merkitse keksinnön osat viitenumeroin. Käytä samoja viitenumeroita selityksessä ja suojavaatimuksissa keksinnön osia kuvaavien sanojen perässä.

Katso esimerkki piirustuksesta.Avautuu uuteen välilehteen

Ohjeita ja oppaita

Lue lisää hyödyllisyysmallihakemuksen laatimisesta Hyödyllisyysmallioppaasta. (pdf, 1.3 MB)

Käytä hakemuksen laatimisen apuna mallipohjaa.
(rtf, 51.0 KB)

Lue ohje mallipohjan käytöstä.
(pdf, 78.0 KB)

Käytä hyödyllisyysmallien lomakkeita hakemuksen jättämisessä.

Lue ohjee, miten hyödyllisyysmallihakemus jätetään PRH:een?

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2023