Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut 2016

Julkaisemme tällä sivulla päätökset, joissa tilintarkastuslautakunta on antanut tilintarkastajalle seuraamuksen. Seuraamuksia ovat huomautus, varoitus, hyväksymisen peruuttaminen, toimintakielto, uhkasakko ja seuraamusmaksu. Varsinaisen päätöksen lisäksi jokaisesta tapauksesta julkaistaan tiivistelmä sekä asiasanat, joiden avulla voit etsiä päätösten joukosta muita vastaavia tapauksia. Päätökset julkaistaan sillä kielellä, jolla päätös on annettu.

Vuoden 2016 ratkaisut

Tilintarkastuslautakunta 11.10.2016:

Päätös: PRH-138-10001-2016 (pdf, 0,22 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli samanaikaisesti asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja ja tilintarkastaja. Tilintarkastajalla oli asunto-osakeyhtiön hallituksen kanssa erimielisyyttä yhtiöjärjestyksen mukaisen pääoma- ja hoitovastikkeiden maksuvelvollisuudesta. Tilintarkastaja esitti asunto-osakeyhtiölle maksuvelvollisuuteensa kohdistuvia vaatimuksia vedoten samalla asemaansa asunto-osakeyhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastuslautakunta piti tilintarkastajan ammattieettisiin vaatimuksiin kuuluvan objektiivisuuvelvollisuuden vastaisena sitä, että tilintarkastaja ei ollut dokumentoidusti arvioinut riippumattomuuteen kohdistuvia uhkia tilanteessa, jossa hänen oma etunsa ja asunto-osakeyhtiön etu olivat ilmeisessä ristiriidassa. Lisäksi tilintarkastuslautakunta totesi, että tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa oli esitetty virheellisiä tietoja sekä jyrkkiä ja ehdottomia kannanottoja seikkoihin, joita tilintarkastuksessa ei voitu todentaa. Tilintarkastuskertomuksessa oli esitetty myös seikkoja, jotka eivät kuulu hyvän tilintarkastustavan mukaan tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: Asunto-osakeyhtiö, yhtiövastike, tilintarkastuskertomus, huomautus tilintarkastuskertomuksessa, objektiivisuus, tilintarkastuspöytäkirja, varoitus, lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastuslautakunta 11.10.2016:

Päätös: PRH-2236-10000-2016 (pdf, 0,28 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli suorittanut tilintarkastuksen kommandiittiyhtiön konkurssiin päättyneeltä tilikaudelta pesänhoitajan toimeksiannosta. Konkurssipesän erään velkojan kantelussa tilintarkastajan väitettiin toimineen huolimattomasti lukuisissa kohdissa. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että tilintarkastaja oli tarkastustyössään toiminut riittävän huolellisesti. Tilintarkastajan raportoinnin katsottiin olleen asiallista ja asianmukaista. Tilintarkastuslautakunta ei määrännyt seuraamuksia tilintarkastajalle.

Asiasanat: tilintarkastuskertomus, konkurssi, raportointi, ei seuraamusta

Tilintarkastuslautakunta 11.10.2016:

Päätös: PRH-1889-10000-2016 (pdf, 0,11 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli suorittanut lakisääteisen tilintarkastuksen yhtiössä A sekä yhtiön kokonaan omistamassa yhtiössä B, vaikka hän omisti välillisesti yhtiön A osakkeita. Tilintarkastajan katsottiin olleen tilintarkastuslain nojalla esteellinen suorittamaan tilintarkastusta hänen hankittuaan välillisesti osakkeita. Tilintarkastuslautakunta antoi tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: lakisääteinen tilintarkastus, esteellisyys, osakeyhtiö, välillinen omistus, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 13.9.2016:

Päätös: PRH-2210-10001-2016 (pdf, 0,22 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli valittu yhtiössä varatilintarkastajaksi. Hän oli suorittanut yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen isännöitsijän pyynnöstä tilanteessa, jossa varsinainen tilintarkastaja ei ollut varmuudella ilmoittanut kieltäytyvänsä tehtävästä. Varatilintarkastajan olisi tullut varmistaa asia varsinaiselta tilintarkastajalta suoralla yhteydenotolla ennen tilintarkastuksen suorittamista. Samaan lakisääteiseen tilintarkastukseen on liittynyt myös poikkeavan tilikauden tarkastaminen. Poikkeavan tilikauden osalta tilintarkastuslautakunta on todennut, että tehdyt tarkastustoimenpiteet ja huomioinnit ovat olleet yksittäistapauksena riittävät, eikä niitä tullut pitää hyvän tilintarkastustavan vastaisina. Tilintarkastajalle määrättiin seuraamuksena varoitus.

Asiasanat: varatilintarkastaja, oikeus suorittaa tilintarkastus, poikkeava tilikausi, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 23.8.2016:

Päätös: PRH-2718-10000-2016 (pdf, 0,26 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli laatinut tilintarkastuslain (1 luvun 1 § 1 mom 2)-kohdan) mukaisena toimeksiantona osakeyhtiölain tarkoittaman apporttilausunnon. Apporttiomaisuus oli muodostunut markkinointisopimuksesta. Sopimuksen arvostuksessa oli käytetty yhden jo syntyneen kaupan arvioitua katetta sekä yhtiön johdon arviota tulevien kauppojen määrästä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Tilintarkastuslautakunnan enemmistön mukaan apporttiomaisuuden arvo voitiin käsillä olevissa olosuhteissa määrittää tuottoarvion perusteella ja tilintarkastaja oli toiminut riittävän huolellisesti antaessaan lausunnon. Eri mieltä olevan jäsenet sekä esittelijä katsoivat, että vaikka tilintarkastaja oli sinänsä tehnyt arvonmäärityksen huolellisesti, tilintarkastajan olisi käsillä olevissa olosuhteissa tullut perustaa lausuntonsa luotettavampaan ja riippumattomampaan selvitykseen kuin apportin luovuttajien ja samalla yhtiön johdon laatimaan tuotto-odotusarvioon. Äänestysratkaisu 6-4

Asiasanat: ei seuraamuksia, äänestys, apportti, arvostus, nykyarvolaskenta

Tilintarkastuslautakunta 23.8.2016:

Päätös: PRH-2243-10000-2016 (pdf, 0,15 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli suorittanut ensimmäisen tilintarkastuksen ilman yhtiökokouksen valintaa tehtävään. Hallituksen puheenjohtaja oli pyytänyt häntä ja tilintarkastaja oli suostunut tehtävään. Tilintarkastaja oli myös toiminut yhtiökokouksen puheenjohtajana, jota ei voida pitää ammattieettisten periaatteiden mukaisena toimintana. Tilintarkastaja oli myös suorittanut toisen vuoden tilintarkastuksen edellisen vuoden asiakirjojen mukaisesti, vaikka hänen olisi tullut pyytää yhtiötä tilaamaan uudet asiakirjat muuttuneen tilanteen vuoksi. Tilintarkastajalle annettiin näistä toimista varoitus.

Asiasanat: tilintarkastajan valinta, ammattieettiset periaatteet, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 22.6.2016:

Päätös: PRH-129-10001-2016 (pdf, 0,3 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä:Tilintarkastaja oli mukautettua kertomusta laatiessaan käyttänyt virheellistä mallia. Tilintarkastaja oli huomauttanut erillisveloituksista, vaikka ei ollut tarkastuksessa saanut näiden perusteesta selvyyttä. Samalla tilintarkastaja oli jättänyt huomauttamatta ehdollisessa lausunnossa mainitsemastaan virheestä. Tilintarkastuslautakunta piti kuitenkin yksittäistapauksessa kyseisen erehdyksen merkitystä niin pienenä, että seuraamuksen antaminen olisi ollut kohtuuton tilintarkastajalle, jonka muuten katsottiin tehneen työnsä huolellisesti ja tarkasti.

Asiasanat: tilintarkastuskertomus, mukautus, ei seuraamusta

Tilintarkastuslautakunta 22.6.2016:

Päätös: PRH-1886-10000-2016 (pdf, 0,22 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli ottanut vastaan lakisääteistä tilintarkastusta koskevan toimeksiannon isännöitsijältä, joka oli samalla hallituksen jäsen, varmistumatta siitä, että valinta oli tehty yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja oli jättänyt tilintarkastuskertomuksessa huomauttamatta tilikauden päättymisen jälkeen ilmenneen olennaisen, yli neljännestä yhtiön tavallisen vuoden vastikekertymästä vastaavan kuluerän puuttumisesta toimintakertomuksesta. Tilintarkastajalle määrättiin seuraamukseksi varoitus.

Asiasanat: lakisääteinen tilintarkastus, tilintarkastajan valinta, tilintarkastuskertomus, olennainen erä, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 2016:

Päätös: 1/2016 (pdf, 0,29 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli laiminlyönyt tehtäviään osakeyhtiölain tarkoittamana selvitysmiehenä ja tuomittu lainvoimaisella tuomiolla luottamusaseman väärinkäytöstä sakkorangaistukseen. Tilintarkastajan mukaan hän oli jo saanut rangaistuksen, eikä tilintarkastuslautakunta voinut kaksoisrangaistavuuden kiellon takia määrätä hänelle kurinpitoseuraamusta samasta teosta. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että lautakunnan menettelyssä oli kysymys ammatinharjoittamisen lupaa koskevien edellytysten täyttymisen harkinnasta eikä rikosoikeudellisesta menettelystä tai seuraamuksesta, minkä vuoksi kaksoisrangaistavuuden kielto ei soveltunut asiaan. Tilintarkastuslautakunta katsoi, ettei tilintarkastajan syyksi luettu rikos osoittanut tämän olevan sopimaton tilintarkastajan tehtävään. Syyksiluettu rikos oli kuitenkin omiaan alentamaan tilintarkastajien luotettavuutta tai arvoa. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Tilintarkastajan seuraamuksesta tekemä valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa. Päätös on lainvoimainen.

Asiasanat: kaksoisrangaistavuus, tuomio, selvitysmies, hyväksymisen edellytykset, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 26.4.2016:

Päätös: PRH-1377-10001-2016 (pdf, 0,62 Mt)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli antanut kommandiittiyhtiön yhtiömiesten välisestä, yhtiömiespanoksen suorittamiseen liittyvässä riita-asiasta lausunnon, jossa tilintarkastaja ei ollut yksilöinyt saamaansa toimeksiantoa selvästi. Tilintarkastajan lausunnon sisältö ei vastannut sen otsikkoa. Tilintarkastaja oli ottanut ehdottoman kannan yhtiömiehen panoksen maksamiseen, vaikka asia ei ollut oikeudellisesti selvä. Tilintarkastaja ei ollut lausunnossaan tehnyt eroa kirjanpidollisten ja yhtiöoikeudellisten kysymysten välillä. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että tilintarkastajan toiminta oli ammattitaitoa ja objektiivisuutta koskevien vaatimusten vastaista ja vaaransi luottamuksen tilintarkastajan puolueettomuuteen. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: Kommandiittiyhtiö, sopimukseen perustuva lausunto, objektiivisuus, ammattitaito, puolueettomuus, varoitus


.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.09.2019