Siirry suoraan sisältöön
Valikko

EUIPOn ja jäsenmaiden yhteiset käytännöt

Yhteiset käytännöt avoimuuden, yhdenmukaisuuden, varmuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusverkosto (EUIPN) on EU:n teollisoikeusviraston (EUIPO) ja EU:n kansallisten virastojen muodostama verkosto. EUIPN on luonut joukon yhteisiä käytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa tavaramerkki- ja mallirekisteröinnin hakemisen sekä käsittelyn yhdenmukaisuus jäsenmaiden kansallisissa ja alueellisissa teollisoikeusvirastoissa ja tavaramerkin käyttöä rekisteröinnin jälkeen. Yhteiset käytännöt julkaistaan yhteisissä tiedonannoissa.

Yhteinen tiedonanto ei ole jäsenvaltioiden virastoja oikeudellisesti sitova vaan se on kooste, jolla tiedotetaan teollisoikeusvirastojen kesken saavutetusta yhteisymmärryksestä. Yhteinen tiedonanto on laadittu kansallisten virastojen kannanottojen perusteella ja sen periaatteita sovelletaan yleisesti. Yhteisen tiedonannon on tarkoitus kattaa suurin osa tilanteista. Kansalliset virastot soveltavat kuitenkin jokaiseen tapaukseen yksittäistapauksellista harkintaa ja yhteisen tiedonannon periaatteita käytetään ohjeina.

PRH on osallistunut seuraavien tiedonantojen laatimiseen ja osaltaan hyväksynyt ne.

Tavaroiden ja palveluiden luokituskäytännön harmonisointi ja yhteinen luokitustietokanta (CP1 ja CP2)

Projekteissa yhtenäistettiin luokituskäytäntöjä ja luotiin TMClass, joka on EUIPO:n ja kansallisten virastojen yhdessä ylläpitämä luokitustietokanta. Tietokanta sisältää kymmeniä tuhansia suomenkielisiä luokitusnimikkeitä, jotka PRH on hyväksynyt. PRH osallistuu TMClass-luokitusnimikkeiden äänestykseen sekä tietokannan ylläpitoon ja kehittämiseen.

TMClassiin hyväksytyt luokitusnimikkeet ovat myös käytettävissä sähköisessä tavaramerkkihakemuksessa.

Siirry TMClass-luokitustietokantaan

Luokitusnimikkeiden hyväksyminen CP1 (päivitetty versio)

Yhteinen tiedonanto luokitusnimikkeiden hyväksymistä koskevasta yhteisestä käytännöstä. Tämä sisältää yleisohjeen luokitusnimikkeiden selkeyden ja täsmällisyyden määrittämiseksi.

Lue tiedonanto Luokitusnimikkeiden hyväksymisestä ja Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeistä EUIPOn sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden suojan laajuuden tulkinta CP2 (päivitetty versio)

Tämän tiedonannon otsikko oli aiemmin: Yleinen tiedonanto asiassa "IP TRANSLATOR" annetun tuomion täytäntöönpanosta. Tässä tiedonannossa annetaan ohjeita siitä, miten tulkitaan sellaisten tavaramerkkien antaman suojan laajuutta, jotka sisältävät Nizzan luokituksen kokonaisia luokkaotsikoita.

Lue tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden suojan laajuuden tulkinnasta EUIPOn sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Mustavalkoisten merkkien suoja-alaa koskeva yhteinen tiedonanto CP4 (päivitetty versio)

Yhteinen tiedonanto koskee mustavalkoisten ja harmaasävyisten merkkien suoja-alaa etuoikeuden, suhteellisten hylkäysperusteiden ja tosiasiallisen käytön osalta.

Suomi on soveltanut yhteistä käytäntöä 1.5.2019 alkaen.

Lue tiedonanto mustavalkoisten merkkien suojan alasta EUIPOn sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Sana- ja/tai kuvioelementin sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä koskeva yhteinen tiedonanto CP9

Yhteinen tiedonanto, joka koskee sana- ja/tai kuvioelementin sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen. Tiedonannossa määritellään vähimmäisraja kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvylle silloin, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen.

Tämä yhteinen käytäntö tuli Suomessa voimaan 1.7.2020.

Lue tiedonanto kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvystä EUIPOn sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Yhteinen tiedonanto uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta

Tiedonanto sisältää koosteen erityyppisten tavaramerkkien määritelmistä ja kuvaustavoista sekä uudentyyppisiä tavaramerkkejä haettaessa käytettävistä tiedostoformaateista, jotka eri jäsenmaissa hyväksytään.

Tavaramerkkilainsäädäntöä on uudistettu EU:ssa, ja yksi keskeisistä muutoksista on, että tavaramerkkejä ei enää tarvitse kuvata hakemuksessa graafisesti. Tämä mahdollistaa uudentyyppisten, erilaisissa formaateissa esitettävien tavaramerkkien hyväksymisen.

Tiedonannon tarkoituksena on välttää se, että eri maiden virastot hyväksyvät erityyppisiä tavaramerkkejä, soveltavat erilaisia määritelmiä tai asettavat merkeille erilaisia kuvausvaatimuksia.

Lue tiedonanto uudentyyppisten tavaramerkkien kuvauksesta.Avautuu uuteen välilehteen

Tavaramerkin käyttöä muussa kuin rekisteröidyssä muodossa koskeva yhteinen tiedonanto CP8

Tämä yhteinen käytäntö koskee niiden muutosten arviointia, joita merkissä voi tapahtua, kun sitä käytetään rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa. Eli kun merkin elementtejä lisätään, jätetään pois tai muutetaan tai kun kyseessä on edellä mainittujen muutosten yhdistelmät.
Suomi soveltaa yhteistä käytäntöä 15.1.2021 alkaen.

Lue tiedonanto tavaramerkin käytöstä muussa kuin rekisteröidyssä muodossa EUIPOn sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Uudentyyppisten merkkien muodollisten vaatimusten ja hylkäysperusteiden tutkimista koskeva tiedonanto CP11

Tämä yhteinen käytäntö koskee uusien tavaramerkkityyppien - eli äänimerkkien, liikkuvien merkkien, multimediamerkkien ja hologrammimerkkien - muodollisten vaatimusten ja hylkäys- ja mitätöintiperusteiden tutkimista sekä merkkien uusia esittämistapoja. Suomi soveltaa yhteistä käytäntöä 14.4.2021 alkaen.

Lue uudentyyppisten merkkien tutkimista koskevasta yhteisestä käytännöstä EUIPOn sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Lue myös aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

EUIPO on julkaissut myös seuraavat yhteiset tiedonannot, joita PRH ei ole hyväksynyt. PRH pyrkii kuitenkin noudattamaan mahdollisuuksien mukaan näissä esitettyjä periaatteita.

Erottamiskykyä koskeva yhteinen tiedonanto CP3 (päivitetty versio)

Yhteinen tiedonanto, joka koskee sitä, milloin täysin kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävä kuviomerkki katsotaan erottamiskykyiseksi, koska kuvaelementti antaa merkille kokonaisuudessaan riittävän erottamiskyvyn.

Lue tiedonanto erottamiskykyä koskevasta yhteisestä käytännöstä: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit EUIPOn sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Tutustu myös koulutusmateriaaliin, joka täydentää aiemmin julkaistuja CP3-aineistoa.Avautuu uuteen välilehteen

Suhteellisia hylkäysperusteita koskeva yhteinen tiedonanto CP5 (päivitetty versio)

Yhteinen tiedonanto tavaramerkin erottamiskyvyttömiä tai heikkoja osia koskevasta yhteisestä käytännöstä, joka koskee sekaannusvaaran arviointia, sikäli kun tavarat ja/tai palvelut ovat identtisiä.

Lue tiedonanto suhteellisia hylkäysperusteita koskevasta yhteisestä käytännöstä –Sekaannusvaara (ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) EUIPOn sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Todisteiden käsittelemistä tavaramerkkien valitusmenettelyissä koskeva tiedonanto CP12

Yhteinen tiedonanto koskee todisteiden toimittamista, esittämistä ja salassa pidettävien ja luottamuksellisten todisteiden käsittelemistä tavaramerkkien valitusmenettelyissä. Tarkoituksena on antaa tietoa todistetyyppien hyväksyttävyydestä, todistuskeinoista ja -lähteistä, relevanttien päivämäärien määrittämisestä sekä todisteiden esittämistavoista ja salassapidosta.

Lue tiedonanto todisteiden käsittelystä valitusmenettelyissä koskevasta yhteisestä käytännöstä EUIPOn sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Lue myös aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.08.2022