Teollisoikeusasiamiesrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Satu Laakso
satu.laakso(at)prh.fi
Puh. 029 509 5621

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 18 §:n 1
momentin mukaan teollisoikeusasiamieslautakunnalle on säädetty tehtäväksi
pitää auktorisoiduista asiamiehistä asiamiesrekisteriä.

Asiamiesrekisteri sisältää tiedot henkilöistä, joille lautakunta on myöntänyt auktorisoinnin.
Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää auktorisoiduista asiamiehistä asiamiesrekisteriä näiden toiminnan valvontaa ja auktorisointien jatkamista varten sekä sen varmistamiseksi, että teollisoikeudellisia palveluja tarvitsevat voivat varmistua voimassa olevista auktorisoinneista.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 18 §:n 2 momentin mukaisesti asiamiesrekisteriin merkitään auktorisoidun asiamiehen nimi, henkilötunnus, kotikunta, osoite ja työosoite sekä tiedot hyväksytysti suoritetusta asiamiestutkinnosta tai -tutkinnoista ja suorittamisajankohdasta, auktorisoinnin myöntämisen ja jatkamisen ajankohdasta, auktorisoinnin poistamisesta sekä auktorisoidulle asiamiehelle määrätyistä seuraamuksista.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään tietoa myös edellä mainittuihin henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.

Tietolähteet

Tiedot asiamiesrekisteriin merkitään teollisoikeusasiamieslautakunnalle saapuneiden auktorisointia koskevien hakemusten ja niissä annettujen tietojen perusteella. Rekisteriin tehtävät merkinnät perustuvat myönnettyihin auktorisointeihin. Lisäksi tietolähteenä toimivat lautakunnalle saapuneet auktorisoinnin jatkamista koskevat ilmoitukset ja niissä annetut tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 18 §:n 3 momentin mukaan sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään, teollisoikeusasiamieslautakunta saa julkaista PRH:n verkkosivuilla tiedot auktorisoidun asiamiehen nimestä, kotikunnasta ja työosoitteesta. Auktorisoidulla asiamiehellä on kuitenkin oikeus kieltää häntä koskevien tietojen julkaiseminen.

Asiamiesrekisterin tiedot ovat julkisia auktorisoidun asiamiehen nimen, kotikunnan ja työosoitteen osalta. Tietoa rekisteristä voi saada tilaamalla todistuksia ja otteita asiamiesrekisteristä ja jäljennöksiä auktorisoitujen asiamiesten luettelosta sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi asiamiesrekisteriä koskeviin asiakirjoihin voi tutustua PRH:ssa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Auktorisoiduille asiamiehille annetut kurinpidolliset seuraamukset ovat salassapidettäviä, joten tietoja ei luovuteta (Henkilötietolaki 523/1999 11 §:n 3 kohta).

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Ohjeet tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2020