Teollisoikeusasiamiestutkintojen rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Satu Laakso
satu.laakso(at)prh.fi
Puh. 029 509 5621

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 4 §:n 1 momentin mukaan teollisoikeusasiamieslautakunnalle on säädetty tehtäväksi pitää asiamiestutkintoon osallistuneista asiamiestutkintorekisteriä tutkintotietojen säilyttämistä sekä asiamiestutkintojärjestelmän toimivuuden
seurantaa varten.

Asiamiestutkintorekisteri sisältää tiedot henkilöistä, jotka ovat osallistuneet lautakunnan järjestämään asiamiestutkintoon. Rekisterin avulla seurataan asiamiestutkintojärjestelmän toimivuutta ja sitä käytetään järjestelmän kehittämiseen.

Lautakunta tarkistaa rekisteristä, että auktorisointia auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 6 §:n mukaisesti hakeva henkilö on suorittanut hyväksytysti asiamiestutkinnon ja, että tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään kolme vuotta.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 4 §:n 2 momentin mukaisesti asiamiestutkintorekisteriin merkitään tutkintoon osallistuneen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja osoite sekä tiedot tutkinnon nimestä, tuloksesta ja suorittamisajankohdasta.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään tietoa myös edellä mainittuihin henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.

Tietolähteet

Tiedot asiamiestutkintorekisteriin merkitään teollisoikeusasiamieslautakunnalle saapuneiden asiamiestutkintoon ilmoittautumisten ja niissä annettujen tietojen perusteella. Lisäksi rekisteriin merkitään tutkintoon osallistuneiden osalta tutkintosuorituksia koskevat tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 16 §:n 3 momentin
mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän
kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 30. kohdan mukaisesti henkilöiden koesuoritukset ovat salassa pidettäviä, joten asiamiestutkintorekisteristä luovutetaan
tietoja vain asianomaiselle itselleen.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2020