Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edunsaajatietojen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Puh. 029 509 5018

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Edunsaajatietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kaupparekisterilain mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) on säädetty tehtäväksi tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen pitäminen.

Edunsaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu rahanpesun ja terrorismin estämisestä koskevaan lakiin (444/2017). Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Lain 1 luvun 5 - 7 §:ssä on määritelty tosiasiallinen edunsaaja.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Edunsaajista rekisteriin merkitään täydellinen nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja kotikunta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika. Ulkomailla asuvista henkilöistä kotikunnan sijasta rekisteriin merkitään kotiosoite.

Rekisteriin merkitään lisäksi määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Tietolähteet

Tiedot tosiasiallisista edunsaajista merkitään pääsääntöisesti yritysten ilmoitusten perusteella.

Useimpien yritysten on tehtävä ilmoitus edunsaajista kaupparekisteriin. Pörssiyhtiö, yksityinen elinkeinoharjoittaja, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, yhdistys ja säätiö eivät ole ilmoitusvelvollisia.

Kun rekisteriin merkityissä edunsaajatiedoissa on tapahtunut muutos, yrityksen täytyy ilmoittaa muuttuneet tiedot kaupparekisteriin.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) annetun lain 6 luvun 5 §:n mukaan PRH päivittää edunsaajista rekisteröityjä tietoja myös rahanpesua valvovan viranomaisen, asianajajayhdistyksen tai lain 1 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yhteisöjen ilmoituksen perusteella.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen luovutukseen tarvitaan tietojen pyytäjältä selvitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Henkilötunnuksen tunnusosa voidaan luovuttaa vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.

Tietoja edunsaajista voi saada sähköisesti PRH:n Virre-tietopalvelusta tai tilaamalla otteita.

Sopimusasiakkaat voivat saada teknisen rajapinnan kautta tietoja suoraan asiakkaan omaan sovellukseen.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeutta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei sovelleta edunsaajatietoihin, koska niiden käsittelystä säädetään lailla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023