Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Edunsaajia koskevan tietopalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Kirsi Lahtinen
kirsi.lahtinen[at]prh.fi
Puh. 029 509 5808

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja 5. rahanpesudirektiivin säännösten mukaan pääsy edunsaajia koskeviin tietoihin edellyttää asiakkaan tunnistamista ja selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kerää tietoja asiakkaista, joille se luovuttaa tietoja yritysten tosiasiallisista edunsaajista. Edunsaajien tietoja koskevat asiakkaiden pyynnöt talletetaan PRH:n sähköiseen asianhallintajärjestelmään.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tietopyynnön tehneestä asiakkaasta tallennetaan nimi ja henkilötunnus. Jos asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tallennetaan asiakkaan syntymäaika.

Jos tietopyynnön tekijä toimii yrityksen puolesta, tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja henkilön asema yrityksen organisaatiossa.

Tietolähteet

Tietolähteenä on käyttötarkoitusselvitys, jonka tietopyynnön tekijä allekirjoittaa.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Henkilötietoja luovutetaan pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL., 621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle pyynnöstä julkisuuslain mukaisesti tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023