Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusten rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Riitta Ylipiha
riitta.ylipiha(at)prh.fi
Puh. 029 509 5021

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja kerätään tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontaa varten. Tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklan 6 kohtaan c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tilintarkastuslain (1141/2015) 7. luvun 2. pykälän mukaan tilintarkastusvalvonnan tehtäviin kuuluu tilintarkastuksen laadunvalvonta.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan tietoja laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä. Laaduntarkastusrekisteri sisältää tiedot kunkin vuoden aikana laaduntarkastukseen määrätyistä tilintarkastajista tai tilintarkastusyhteisöistä.

Tilintarkastajan yksilöivistä tiedoista tallennetaan

  • nimi ja henkilötunnus (henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika)
  • sähköpostiosoite ja postiosoite
  • työskentely tilintarkastusyhteisössä
  • HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajaksi hyväksyminen
  • laaduntarkastuksen peruutuminen tai siirtyminen ja syy siihen
  • laaduntarkastukseen valittu toimeksianto.

Tilintarkastusyhteisön yksilöivistä tiedoista tallennetaan

  • toiminimi ja y-tunnus
  • postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
  • tieto siitä, onko kyseessä tilintarkastusyhteisö vai JHTT-yhteisö
  • yhteyshenkilön nimi ja postiosoite
  • jos tilintarkastusyhteisö kuuluu tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun, ketjun nimi.

Lisäksi tilintarkastajista ja yhteisöistä tallennetaan valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja tilintarkastustoimeksiantoon käytetyistä tunneista, osallistumisesta koulutuksiin tai yhteisöjen sisäisiin laaduntarkastuksiin, sisäisen laaduntarkastuksen tuloksista, tehtävistä organisaatiossa ja käydystä kirjeenvaihdosta.

Tietolähteet

Tilintarkastajarekisteri ja sinne merkittävät muut tiedot sekä tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksen yhteydessä ilmoittamat tiedot, PRH:n tilintarkastusvalvonnan päivittämät tiedot laaduntarkastuksista sekä tiedot, jotka saadaan muilta viranomaisilta tilintarkastuslain (1141/2015) sekä direktiivin 2006/43/EY nojalla.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.02.2023