Mallirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Niina Mikkonen
niina.mikkonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5006

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely mallirekisterissä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli henkilötietojen käsittely on tarpeen PRH:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Mallioikeuslain (221/1971) 9 ja 44a §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pitää mallirekisteriä, joka sisältää tiedot PRH:n myöntämistä mallioikeuksista sekä luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä. Mallioikeusasetuksen (252/1971) 6§:n mukaan PRH pitää päiväkirjaa mallien rekisteröintihakemuksista.

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2§:n mukaan perustuen Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee mallioikeutta koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja.

Mallioikeuslehti

PRH julkaisee mallioikeuslehteä, jossa kuulutetaan asiat, jotka mallioikeuslaissa ja malliasetuksessa määrätty lehdessä kuulutettaviksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Mallioikeuslaissa ja -asetuksessa luetellaan tiedot, jotka merkitään mallirekisteriin sekä päiväkirjaan.

Mallirekisteriin ja kansainvälisiä Suomea koskevia mallirekisteröintejä käsittävään luetteloon ja päiväkirjaan merkitään mm: mallioikeuden hakijan/haltijan nimi, kotipaikka ja osoite, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite sekä mallin luojan nimi ja osoite.

Mallirekisteriin sekä luetteloon on lisäksi merkittävä mallioikeuden panttauksen tai käyttöluvan merkitsemisen yhteydessä oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite. Päiväkirjaan merkitään mallioikeushakemuksen siirron yhteydessä oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite.
(MalliL 23a ja 23 b §, MalliA 6 ja 7 §)

Rekisteriin ja luetteloon merkitään lisäksi väitteentekijän nimi, kotipaikka ja osoite sekä tämän asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään tietoa myös edellä mainittujen henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Tietolähteet

Tiedot mallirekisteriin, luetteloon ja päiväkirjaan merkitään rekisteröintihakemusten tai jo rekisteröityjä malleja koskevien hakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan ja väitetapauksissa väitteentekijältä tai heidän edustajaltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja mallirekisteriin, luetteloon ja päiväkirjaan merkityistä tiedoista siltä osin kuin ne ovat mallioikeuslain 19 §:n mukaisesti julkisia.

Mallirekisteri-, luettelo- ja päiväkirjatietoja voi saada sähköisesti PRH:n kotisivuilla olevan mallitietokannan kautta tai tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi malleja koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Säännönmukaisesti mallirekisteristä luovutetaan tietoja Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle, EUIPOlle ja tietopalveluyhtiöille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja, jotka liittyvät kansainvälisiin mallirekisteröinteihin luovutetaan mallioikeuslain 44 b §:n ja 44 f §:n perusteella myös maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO).

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2020