Tavaramerkkirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Mika Kotala
mika.kotala(at)prh.fi
Puh. 029 509 5460

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tavaramerkkilain 12§ ja 53§:n mukaan perusteella Patentti ja rekisterihallitus (PRH) pitää tavaramerkkirekisteriä, joka sisältää tiedot PRH:n rekisteröimistä tavaramerkeistä ja vireille tulleista tavaramerkkihakemuksista sekä luetteloa, joka sisältää vastaavat tiedot Suomeen kohdennetuista kansainvälisistä rekisteröinneistä.

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2§:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee tavaramerkkiä koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja.

PRH julkaisee tavaramerkkilehteä, jossa kuulutetaan asiat, jotka on laissa määrätty lehdessä kuulutettaviksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tavaramerkkilaissa ja -asetuksessa luetellaan tiedot, jotka tavaramerkkirekisteriin tulee merkitä.
Rekisteriin ja kansainvälisiä Suomea koskevia tavaramerkkirekisteröintejä käsittävään luetteloon merkitään tavaramerkin hakijan tai haltijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite.

Tavaramerkkirekisteriin ja luetteloon on lisäksi merkittävä tavaramerkin panttauksen tai käyttöluvan merkitsemisen yhteydessä oikeuden haltijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite.

Rekisteriin ja luetteloon merkitään lisäksi vastaavat tiedot väitteentekijästä ja väitteentekijän asiamiehestä.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään myös edellä mainittuihin henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Tietolähteet

Tiedot tavaramerkkirekisteriin ja luetteloon merkitään rekisteröintihakemusten tai jo rekisteröityjä merkkejä koskevien hakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan ja väitetapauksissa väitteentekijältä tai heidän edustajaltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja tavaramerkkirekisteriin ja luetteloon merkityistä tiedoista.

Tavaramerkkirekisterin ja luettelon rekisteritietoja voi saada sähköisesti PRH:n kotisivulla olevan tavaramerkkitietokannan kautta tai tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi tavaramerkkejä koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Säännönmukaisesti tavaramerkkirekisterin tietoja luovutetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle EUIPO:lle ja tietopalveluyhtiöille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja, jotka liittyvät kansainvälisiin tavaramerkkirekisteröinteihin, luovutetaan tavaramerkkilain 56§:n, 56 b §:n ja 56 d §:n perusteella maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO).

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.11.2018