Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Hanna Kattainen
hanna.kattainen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5859

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tilintarkastuslain (1141/2015) 6. luvun 9. pykälän mukaan tilintarkastusvalvonta pitää tilintarkastajarekisteriä, josta jokainen voi saada tiedon tilintarkastajista sekä muista tilintarkastajia koskevista tiedoista. Tilintarkastajarekisteriä käytetään myös tilintarkastajien toiminnan valvontaan sekä hyväksymisen palauttamista varten.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tilintarkastajarekisteriin merkitään tilintarkastuslain (1141/2015) 6. luvun 9. pykälässä edellytettävät yksilöivät tiedot tilintarkastajaksi hyväksytystä luonnollisesta henkilöstä sekä tilintarkastusyhteisöksi hyväksytystä yhteisöstä. Myös tilintarkastusdirektiivissä (2006/43/EY) asetetaan rekisterin tietosisältöä koskevia velvoitteita.

Tilintarkastajan yksilöivistä tiedoista tallennetaan

 • nimi ja henkilötunnus (henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika)
 • rekisteröintipäivä ja tilintarkastajan tunnusnumero
 • postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • työskentely tilintarkastusyhteisössä
 • HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajaksi hyväksyminen sekä hyväksymisajankohta ja hyväksymisen päättymisajankohta
 • hyväksymisen oma-aloitteisen lakkauttamisen ajankohta ja hyväksymisen palauttamisen ajankohta
 • annettu huomautus, varoitus, hyväksymisen peruuttaminen ja peruuttamisen ajankohta sekä määräaikainen toimintakielto, seuraamusmaksu, uhkasakko ja tilintarkastuskertomuksen puutteellisuus
 • tieto tilintarkastajan rekisteröitymisestä toisen valtion tilintarkastarekisteriin, rekisteröinnin tunnusnumero ja tieto kyseisen valtion valvovasta viranomaisesta.

Tilintarkastusyhteisön yksilöivistä tiedoista tallennetaan

 • toiminimi ja y-tunnus
 • rekisteröintipäivä ja tilintarkastusyhteisön tunnusnumero
 • postiosoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
 • tilintarkastusyhteisöksi tai JHTT-yhteisöksi hyväksyminen ja hyväksymisen päättymisajankohta
 • hyväksymisen oma-aloitteisen lakkauttamisen ajankohta ja palauttamisen ajankohta
 • annettu huomautus, varoitus, hyväksymisen peruuttaminen ja peruuttamisen ajankohta sekä määräaikainen toimintakielto, seuraamusmaksu, uhkasakko ja tilintarkastuskertomuksen puutteellisuus
 • Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet
 • yhteyshenkilön nimi ja postiosoite
 • tilintarkastusyhteisössä työskentelevät tilintarkastajat ja heidän tunnusnumeronsa
 • jos tilintarkastusyhteisö kuuluu tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun, ketjun nimi sekä tieto siitä, mistä ketjun yritysten tiedot ovat yleisön saatavana
 • tilintarkastusyhteisön omistajien nimet, henkilötunnukset (henkilötunnusten puuttuessa syntymäajat tai yritys- ja yhteisötunnukset ja postiosoitteet
 • hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen nimi, henkilötunnus (henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika) ja postiosoite
 • tilintarkastusyhteisöksi rekisteröinti toisen valtion tilintarkastajarekisteriin, rekisteröinnin tunnusnumero ja tieto kyseisen valtion valvovasta viranomaisesta.

Lisäksi tilintarkastajista ja yhteisöistä tallennetaan asioinnin ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole tilintarkastajarekisteriin merkittäviä tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tilintarkastajan laskutusosoite, tilintarkastajan valvontatietoilmoituksella ilmoittamat koulutustunnit ja tilintarkastustehtävien lukumäärät ja niihin käytetyt tunnit, laadunvalvonnan tulokset, asiointikieli ja -tapa sekä PIE-toimeksiannot yhteisön laadunvalvonnan tulokset.

Tietolähteet

Rekisteriin merkitään

 • Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen rekisteröintilomakkeilla, muutoslomakkeilla ja valvontatietolomakkeilla ilmoittamat tiedot
 • PRH:n tilintarkastusvalvonnan päivittämät tiedot
 • Tiedot, jotka saadaan muilta viranomaisilta tilintarkastuslain (1141/2015) sekä tilintarkastusdirektiivin (2006/43/EY) nojalla.
 • Tietoja täydennetään myös tilintarkastuslautakunnan antamien päätösten perusteella.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä tilintarkastajarekisteristä. Tilintarkastajien henkilötunnuksen loppuosa luovutetaan kuitenkin vain, mikäli tietoja pyytävällä on oikeus henkilötunnuksen käsittelyyn.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tilintarkastajarekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tilintarkastuslain 9 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisesti. Tällä hetkellä tietoja voidaan tehtyjen sopimusten nojalla luovuttaa tilintarkastusalan valvontaviranomaisille Sveitsiin (FAOA:lle) ja USA:han (PCAOB:lle).

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, jossa määritellään tietojen säilytysajat.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023