Tilintarkastajatutkintorekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Hanna Kattainen
hanna.kattainen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5859

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tilintarkastuslain (1141/2015) 6. luvun 8. pykälän mukaan tilintarkastusvalvonta pitää tilintarkastaja- ja erikoistumistutkintoihin sekä kelpoisuuskokeeseen osallistuneista tilintarkastajatutkintorekisteriä.

Rekisteriä pidetään tutkinto- ja koetietojen säilyttämistä, tilintarkastusvalvonnan tehtävien hoitamista sekä järjestelmän toimivuuden seurantaa varten.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tilintarkastajatutkintorekisteriin merkitään tilintarkastuslain (1141/2015) 6. luvun 8. pykälässä edellytettävät yksilöivät tiedot tutkintoon tai kokeeseen osallistuneesta henkilöstä:

  • nimi ja henkilötunnus
  • tutkinnon tai kokeen nimi
  • tutkinnon tai kokeen tulos
  • tutkinnon tai kokeen suorittamisajankohta
  • tieto siitä, jos suoritettu erikoistumistutkinto raukeaa tilintarkastuslain 6 luvun 4 §:n 6 momentin nojalla.

Lisäksi tutkintoon tai kokeeseen osallistuneesta henkilöstä tallennetaan asioinnin kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole tutkintorekisteriin merkittäviä tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi henkilön äidinkieli, postikieli, henkilön laskutusosoite ja postiosoite.

Vastaavat tiedot tallennetaan myös tutkintoon hakijoista, jotka eivät ole osallistuneet tutkintoon tai kokeeseen.

Tietolähteet

Rekisteriin merkitään:

  • Tutkintoihin ja kokeisiin osallistujan hakulomakkeella ja/tai ilmoittautuessaan ilmoittamat tiedot
  • PRH:n tilintarkastusvalvonnan päivittämät tiedot.
  • Tietoja täydennetään myös tilintarkastuslautakunnan käsittelyn perusteella.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä tilintarkastajatutkintorekisteristä. Tilintarkastajien henkilötunnuksen loppuosa luovutetaan kuitenkin vain, mikäli tieto on tarpeen etujen tai oikeuksien suojaamiseksi tai sen saamiselle on muu hyväksyttävä peruste.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestölle.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, jossa määritellään tietojen säilytysajat. Tietojen säilytysaika on 50 vuotta.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019