Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Puh. 029 509 5018

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Uskonnonvapauslain (453/2003) mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) on säädetty tehtäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin pitäminen. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitään uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden paikallisyhteisöjä koskevat tiedot.

PRH:n tehtävänä on uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin ylläpito uskonnollisten yhdyskuntien, seurakuntien ja paikallisyhteisöjen perustamisilmoitusten, muutos- ja purkautumisilmoitusten perusteella ja yhdyskuntajärjestyksen tai sen muutoksen ennakkotarkastus sekä tietojen antaminen asiakkaille.

Julkisuusvaikutuksen lisäksi osalla rekisterimerkinnöistä on oikeutta luova vaikutus.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitään uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat. Rekisteriin merkitään lisäksi hallituksen muut jäsenet, jos heidät on ilmoitettu. Rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä pidetään yhteisön tosiasiallisina edunsaajina.

Rekisteriin voidaan merkitä myös muita henkilöitä laissa säädetyissä tilanteissa, kuten purkautuneen yhteisön selvitysmiehet.

Rekisteröidyistä henkilöistä merkitään rekisteriin täydellinen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja kansalaisuus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, rekisteröidään syntymäaika. Ulkomailla asuvista rekisteröidään kotikunnan sijasta kotiosoite.

Perustamisilmoitukseen tulee liittää luettelo yhdyskunnan perustajajäsenistä. Sen tulee sisältää perustajajäsenien täydellinen nimi, henkilötunnus tai jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, syntymäaika ja liittymispäivä. Perustajajäseniä ei merkitä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin eikä luettelo ole julkinen.

Tietolähteet

Uskonnolliset yhdyskunnat ja niiden paikallisyhteisöt merkitään rekisteriin yhteisön tekemän ilmoituksen perusteella. Jos uskonnollinen yhdyskunta ja sellaisen paikallisyhteisö haluaa rekisteröityä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi tai sen paikallisyhteisöksi, sen tulee tehdä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Kun rekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutos, yhteisön on ilmoitettava muuttuneet tiedot. Yhteisön omien ilmoitusten lisäksi rekisterimerkintöjä tehdään viranomaisten ja tuomioistuimien ilmoitusten perusteella.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ilmoitetut yhteisöt rekisteröidään myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja sen sisältämään yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin. Se antaa yhteisölle yritys- ja yhteisötunnuksen (y-tunnuksen) ja ylläpitää yhteisön osoite- ja muita yhteystietoja. Katso myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietosuojaselosteAvautuu uuteen välilehteen.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja Digi- ja väestötietoviraston tekemän sopimuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä..

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteritietoja voi saada sähköisesti yhdistysrekisterin tietopalvelun kautta, tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Sopimusasiakkaat saavat teknisen rajapinnan kautta rekisteritietoja suoraan asiakkaan omaan sovellukseen. Yhteisöjen tekemiin rekisteri-ilmoituksiin liitteineen voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteesta luovutetaan vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Muissa tapauksissa henkilötunnuksen sijasta luovutetaan henkilön syntymäaika ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteen sijasta tieto henkilön asuinmaasta.

Poikkeuksena edellä mainitusta PRH voi luovuttaa ilman käyttötarkoituksen selvittämistä jäljennöksiä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin jätetyistä ilmoituksista ja niiden liitteistä, jos ilmoitus on tehty paperilla ja sen on saapunut PRH:lle aikaisemmin kuin 16.9.2019.

Luettelo uskonnollisen yhdyskunnan perustajajäsenistä on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 32 kohdan nojalla. Kopio siitä luovutetaan ainoastaan yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajalle tai tätä vastaavalle henkilölle. Kun yhteisö on rekisteröity, kopio siitä luovutetaan uskonnonvapauslain 16 §:n mukaisesti Digi- ja väestötietovirastolle, joka tallentaa sen perusteella väestötietojärjestelmään uuden uskonnollisen yhdyskunnan ja siihen liittyneet jäsenet.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeutta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei sovelleta uskonnollisiin yhdyskuntiin, joista säädetään lailla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023