Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Puh. 029 509 5018

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Uskonnonvapauslain mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) on säädetty tehtäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin pitäminen. Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitään uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden paikallisyhteisöjä koskevat tiedot.

PRH:n tehtävänä on uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin ylläpito uskonnollisten yhdyskuntien, seurakuntien ja paikallisyhteisöjen perustamisilmoitusten, muutos- ja purkautumisilmoitusten perusteella ja yhdyskuntajärjestyksen tai sen muutoksen ennakkotarkastus sekä tietojen antaminen asiakkaille.

Julkisuusvaikutuksen lisäksi osalla rekisterimerkinnöistä on oikeutta luova vaikutus.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Uskonnonvapauslaissa luetellaan tiedot, jotka uskonnollisen yhdyskunnan tulee ilmoittaa rekisteriin merkittäviksi. Lisäksi yhdistyslaissa on säädetty tuomioistuimille eräitä ilmoitusvelvollisuuksia yhdistysrekisteriin, joita sovelletaan uskonnonvapauslain mukaan myös rekisteröityyn uskonnolliseen
yhdyskuntaan ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitään

  • yhdyskunnan nimi ja kotikunta
  • ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero
  • yhdyskuntajärjestyksen määräys yhdyskunnan nimen kirjoittamisesta.
  • Hallituksen puheenjohtajasta ja muusta henkilöstä, jolla on oikeus yhdyskunnan nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä toisen kanssa, merkitään täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai syntymäaika. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika.
  • yhdyskuntajärjestyksen ja sen muutoksen ennakkotarkastus
  • yhdyskunnan omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, yhdyskunnalle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakielto, yhdyskunnalle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut miehet sekä muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset tiedot
  • Seurakunnista ja paikallisyhteisöistä merkitään rekisteriin vastaavat tiedot sekä kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Tietolähteet

Tiedot uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitään uskonnollisten yhdyskuntien, viranomaisten ja tuomioistuimien ilmoitusten perusteella.

Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja ja yhdyskuntajärjestys. Kun uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutos, on uskonnollisen yhdyskunnan ilmoitettava muuttuneet tiedot.

PRH:n ja Väestörekisterikeskuksen tekemän sopimuksen perusteella PRH voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Uskonnonvapauslain 2 luvun 20 §:n mukaan nimenkirjoittajien vaihtumisen katsotaan tulleen sivullisen tietoon, kun PRH on merkinnyt muutokset uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Luettelo uskonnollisen yhdyskunnan perustajajäsenistä on kuitenkin salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 32 kohdan nojalla.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisterin tietoja voi saada tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse ja katsomalla atk:lla olevia tietoja PRH:ssa. Sopimusasiakkaat voivat katsoa tietoja internet-yhteydellä prh.fi-sivuilla olevasta NettiYREKA-palvelusta tai sovelluskyselynä. Tietoja on saatavilla myös prh.fi-sivuilla olevasta maksuttomasta Yhdistysnetistä. Uskonnollisten yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen tekemiin rekisteri-ilmoituksiin liitteineen voi tutustua PRH:ssa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n perusteella sähköisessä tietopalvelussa ei luovuteta tietoa rekisteriin merkittyjen henkilöiden henkilötunnuksesta eikä syntymäajasta.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeutta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei sovelleta uskonnollisiin yhdyskuntiin, joista säädetään lailla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2019