Oikaisun vaatiminen päätökseen

PRH:n tilintarkastusvalvonnan tekemään päätökseen tyytymätön voi vaatia oikaisua tilintarkastuslautakunnalta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Tilintarkastuslautakunnan antamaan päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.02.2022