Voimassa 30.6.2017 saakka: HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajien jatkuvan koulutuksen vaatimukset

Ammatissa toimivien HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajien tulee tilintarkastuslain mukaan täyttää jatkuvalle koulutukselle asetettavat vaatimukset.

Koulutusvaatimusten seurantajakson pituus on kolme vuotta. Ensimmäinen seurantajakso päättyy 30.6.2017. PRH hyödyntää seurantajakson arvioinnissa tietoja, jotka tilintarkastaja on aiempina vuosina toimittanut Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnalle.

Jatkuvan koulutuksen vaatimukset

Tilintarkastajan tulee osoittaa hankkineensa yhteensä 120 tuntia tämän ohjeen edellyttämää koulutusta kolmen vuoden seurantajakson aikana. Tilintarkastajalla tulee olla vähintään 20 tuntia koulutusta vuodessa.

Koulutukseen tulee sisältyä seuraavat aihealueet:

  • tilintarkastus ja varmennustoimeksiannot (suositus vähintään 24 tuntia / 3 vuotta)

Esimerkiksi tilintarkastusta koskeva sääntely, hyvä tilintarkastustapa, ISA-standardit, hallinnon tarkastus, riskien hallinta, sisäiset kontrollit, etiikka.

  • kirjanpito, laskentatoimi ja yhtiölainsäädäntö, JHT-tilintarkastajalla lisäksi julkisyhteisölainsäädäntö (suositus vähintään 24 tuntia / 3 vuotta)

Esimerkiksi kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa, tilinpäätöksen analysointi.

  • verotus (suositus vähintään 12 tuntia / 3 vuotta)
  • lisäksi 60 tuntia yhtä tai useampaa aihealuetta edellä mainituista.

Jatkuvan koulutuksen tunneista puolet tulee olla todennettavia. Enintään 20 tuntia vaaditun tuntimäärän ylittävistä tunneista voidaan siirtää seuraavalle seurantajaksolle.

Jos henkilö on hyväksytty tilintarkastajaksi kesken raportointikauden, jatkuvan koulutuksen vaatimus määräytyy jäljellä olevan kauden pituuden mukaisesti.

Esimerkiksi jos henkilö hyväksytään tilintarkastajaksi joulukuussa 2016, vähennetään häneltä koulutusvaatimuksista 2,5 vuotta vastaava määrä eli 100 tuntia vaadittavista koulutustunneista.

Hyväksyttävän poissaolon (esimerkiksi tilintarkastajan jäädessä äitiys- ja vanhempainvapaalle tai sairauden vuoksi) aikana tilintarkastaja vapautetaan koulutusta koskevista vaatimuksista. Yhden vuoden poissaolon ajalta koulutusvaatimuksesta vähennetään 40 tuntia. PRH voi vaatia lääkärintodistuksen tai vastaavan selvityksen poissaolon todentamiseksi.

Hyväksyttävät kouluttautumistavat ja koulutuksen todentaminen

Seuraavat ammattiin liittyvän jatkuvan kouluttautumisen tavat ovat hyväksyttäviä:

  • koulutukseen/seminaariin osallistuminen
  • kouluttaminen / toimiminen luennoitsijana (saman sisältöinen luento luetaan hyväksi kerran yhden vuoden aikana)
  • lautakuntatyöskentely
  • online-opiskelu (esimerkiksi osallistuminen etäluennolle)
  • workshopit vertaisryhmän kanssa
  • toimiminen laaduntarkastustehtävissä
  • tilintarkastajatutkintoja valmistelevan työryhmän työskentelyyn osallistuminen
  • artikkelien kirjoittaminen (artikkelin pituus 2340 kirjoitusmerkkiä vastaa kolmea tuntia)
  • tutkimustyö
  • ammattiartikkelien ja muun ammattikirjallisuuden lukeminen.

Jatkuva koulutus voidaan todentaa esim. seuraavilla tavoilla:

  • kurssin osanottotodistus tai kopio osallistujaluettelosta (myös online-opiskelusta)
  • kopio kurssiohjelmasta/laskusta
  • maksuvahvistus tapahtumaan osallistumisesta
  • vahvistus lautakunnan kokouksiin osallistumisesta
  • muistiinpanot keskusteluryhmästä, johon on osallistunut
  • kopio artikkelista, jonka kirjoittamiseen on osallistunut.

Tilintarkastajan tulee säilyttää jatkuvaan koulutukseen liittyvät osallistumista todentavat dokumentit seurantajakson ajan 3 vuotta + 3 vuotta (yhteensä 6 vuoden ajan) mahdollista tarkastusta varten.

Raportointi PRH:lle

Tiedot jatkuvaan koulutukseen osallistumisesta kerätään vuosittain valvontatietolomakkeella.
Tilintarkastajan tulee ilmoittaa lomakkeella kurssin/koulutuksen aihe ja järjestäjä, laajuus sekä se, onko jatkuva koulutus todennettavissa vai ei. Itseopiskelun osalta tilintarkastaja ilmoittaa opiskelun aiheen sekä laajuuden (tuntia). Tilintarkastajan ei tarvitse liittää selvitykseen tässä vaiheessa kopioita, jotka todentavat jatkuvaan koulutukseen osallistumisen.

Vaatimusten seuranta

Tilintarkastajille lähetetään selvityspyyntö, jos jatkuvalle koulutukselle asetettua vaatimusta ei ole täytetty. Kyseiset henkilöt voidaan valita myös riskiperusteisesti laaduntarkastuksen kohteeksi. Tilintarkastaja voi hakea PRH:lta lupaa täydentää enintään 40 tuntia puuttuvaa jatkuvaa koulutustaan seuraavalla kolmen vuoden seurantajaksolla. PRH käyttää asiassa tapauskohtaista harkintaa.

Jos jatkuvan koulutuksen vaatimukset eivät täyty seurantajaksolla, PRH voi viedä asian tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilintarkastuslautakunta voi antaa tilintarkastajalle sanktion. Sanktiot ovat tilintarkastuslain mukaisesti huomautus, varoitus tai esitys hyväksymisen peruuttamiseksi. Sanktiot merkitään tilintarkastajarekisteriin, josta jokaisella on oikeus saada tietoja, otteita tai todistuksia.

Poikkeustapaukset

Yllä mainitut vaatimukset eivät koske hyväksymisen lakkauttaneita henkilöitä. Henkilöiden tulee hakiessaan hyväksymisen palauttamista osoittaa ammattitaitonsa säilyminen täydentävällä koulutuksella PRH:n erikseen määräämällä tavalla.

Jatkuvan koulutuksen vaatimuksia ei myöskään sovelleta tilintarkastajan toimintaan valtiontalouden tarkastusviraston virkamiehenä.

JHTT-tilintarkastajien jatkuvan koulutuksen arviointiin sovelletaan erillistä ohjetta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.02.2021