Tilintarkastuksen laatu

PRH valvoo kaikkien tilintarkastajien tilintarkastustyön laatua ja sen lainmukaisuutta sekä tilintarkastajien toimintaa ja ammattitaitoa säännöllisten laaduntarkastusten ja tutkinnan avulla. Tämä koskee HT-, KHT-, JHT- tai JHTT-tilintarkastajaksi hyväksyttyjä henkilöitä sekä tilintarkastusyhteisöksi hyväksyttyjä yhteisöjä.

Laadunvalvonta on ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää tilintarkastusten laatua. Se lisää julkaistujen taloudellisten tietojen uskottavuutta ja suojaa siten osakkaita, sijoittajia, velkojia ja muita asianosaisia. Se lisää myös tilintarkastajien toiminnan kurinalaisuutta ja yleisön luottamusta lakisääteistä tilintarkastusta kohtaan. Keskitetyillä laaduntarkastuksilla varmistetaan kaikkien tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen mahdollisimman yhdenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Laadunvalvonta käytännössä

Laaduntarkastukset

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin. Laaduntarkastukset ovat osa tavanomaista, jatkuvaa valvontaa eikä laaduntarkastuksen määräämiseen liity muutoksenhakuoikeutta. Laaduntarkastus voi peruuntua vain, jos tilintarkastajan hyväksyminen lakkautetaan ennen laaduntarkastusta.

PRH määrää laaduntarkastukseen

  • yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat vähintään joka kolmas vuosi
  • muiden yhteisöjen tilintarkastajat vähintään joka kuudes vuosi.

PRH:n asiantuntijat tekevät laaduntarkastukset yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajille, jotka ovat pääosin tilintarkastusyhteisöjä. Ammatissa toimivat tilintarkastajat tekevät muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset PRH:n asiantuntijoiden ohjaamina.

Laaduntarkastuksen tavoitteena on varmistua, että

  • tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan oma laadunvalvonta toimii asianmukaisesti
  • tilintarkastustyö on suoritettu tilintarkastuslain säännöksiä ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten mukaisesti ja
  • tehtyjen johtopäätösten ja annetun tilintarkastuskertomuksen tueksi on hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan tärkeänä osana hyvää tilintarkastustapaa. Tavoitteena on myös haastaa tilintarkastusyhteisöt aktiiviseen vuoropuheluun heidän laadunvalvontajärjestelmänsä kehittämiseksi.

Laaduntarkastusten perusteella voidaan antaa suosituksia ja ohjeita tai määrätä laaduntarkastusta jatkettavaksi nopeutetulla aikataululla. Tilintarkastajien on otettava huomioon laaduntarkastuksen perusteella annetut suositukset ja ohjeet heille määrätyn ajan kuluessa. Laaduntarkastus voi myös johtaa lisävalvontatoimenpiteisiin.

Tutkinta-asiat

PRH voi tutkia tilintarkastajan toimintaa ja sen lainmukaisuutta myös jälkikäteen, joko oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella. Jos tutkinnassa todetaan, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, tilintarkastuslautakunnan tulee määrätä tilintarkastajalle sanktio. Sanktioita ovat varoitus ja huomautus, hyväksymisen peruuttaminen ja uhkasakko.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.04.2017