Laaduntarkastukset

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin. Laaduntarkastukset ovat osa tavanomaista, jatkuvaa valvontaa eikä laaduntarkastuksen määräämiseen ole muutoksenhakuoikeutta. Laaduntarkastukseen määrättyjen tilintarkastajien laaduntarkastuksia ei pääsääntöisesti peruta. Laaduntarkastus peruuntuu kuitenkin silloin, kun tilintarkastaja hakee hyväksymisensä lakkautusta ennen hänelle määrättyä laaduntarkastusta.

PRH määrää laaduntarkastukseen

  • vähintään joka kolmas vuosi: yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen eli esimerkiksi pörssiyhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastajat
  • vähintään joka kuudes vuosi: muiden yhteisöjen tilintarkastajat

PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijat tekevät laaduntarkastukset yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajille ja suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä työskenteleville muille tilintarkastajille. Muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastukset tekevät tehtävään valitut, ammatissa toimivat tilintarkastajat PRH:n asiantuntijoiden ohjaamina.

Laaduntarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että

  • tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan oma laadunvalvonta toimii asianmukaisesti
  • tilintarkastustyö on suoritettu tilintarkastuslain säännöksiä ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten mukaisesti ja
  • tehtyjen johtopäätösten ja annetun tilintarkastuskertomuksen tueksi on hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan tärkeänä osana hyvää tilintarkastustapaa.

Laaduntarkastusten perusteella PRH voi antaa suosituksia ja ohjeita tai määrätä laaduntarkastusta jatkettavaksi nopeutetulla aikataululla. Tilintarkastajien on otettava huomioon laaduntarkastuksen perusteella annetut suositukset ja ohjeet heille määrätyn ajan kuluessa. Laaduntarkastus voi myös johtaa lisävalvontatoimenpiteisiin.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2017