Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tutkinnat ja ilmoitukset tilintarkastajan toiminnasta

Miten tilintarkastajia valvotaan?

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo, että tilintarkastajat toimivat tilintarkastuslainAvautuu uuteen välilehteen, sen nojalla annettujen säännösten sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lainAvautuu uuteen välilehteen mukaisesti. PRH on toimivaltainen valvomaan kaikkea tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaa toimintaa.

PRH valvoo tilintarkastajien toimintaa ennakolta laaduntarkastusten avulla ja jälkikäteen yksittäistapauksia koskevina tutkinta-asioina. PRH voi ottaa tilintarkastajan toiminnan tutkintaan ilmoituksen tai muun yhteydenoton perusteella, tai oma-aloitteisesti, jos PRH katsoo olevan syytä tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuuden selvittämiseen.

Tutkinta-asian käsittely

Jälkikäteinen tutkinta kohdistuu tilintarkastusyhteisön ja/tai tilintarkastajan menettelyyn. PRH tutkii jälkikäteen, onko tilintarkastaja yksittäistapauksessa noudattanut tilintarkastuslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. PRH:lla on oikeus saada valvontaa varten tietoja tilintarkastajalta, muilta viranomaisilta ja joissakin tilanteissa myös yksityisiltä henkilöiltä.

Tilintarkastusprosessin asianmukaisuus

Joskus tosiasiat selviävät vasta ajan kuluessa ja säännökset muuttuvat. Kun PRH ratkaisee tutkinta-asiaa, se ottaa huomioon seikat, jotka ovat olleet tai joiden olisi pitänyt olla tilintarkastajan tiedossa tilintarkastuksen hetkellä. Seikat, joiden olemassaolosta tilintarkastajalla ei ole ollut tai ei ole voinut olla tietoa, eivät vaikuta PRH:n ratkaisuun. Tutkinnassa päähuomio kohdistuu siihen, onko tilintarkastusprosessi ollut vaatimusten mukainen.

Seuraamuksista päättäminen

Jos tilintarkastusvalvonnassa esittelijän tekemän selvityksen perusteella on ilmeistä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain tai hyvän tilintarkastustavan vastaisesti, asia tulee PRH:n tilintarkastuslautakunnan ratkaistavaksi. PRH:n tilintarkastuslautakunta päättää mahdollisen seuraamuksen, joita ovat:

  • huomautus
  • varoitus
  • hyväksymisen peruuttaminen
  • määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana
  • kielto toimia tilintarkastusyhteisön hallintoelimen jäsenenä
  • seuraamusmaksu.

Tilintarkastuslautakunnan lainvoimaiset päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan PRH:n verkkosivuilta. Siirry ratkaisuihin.

Toimivallan rajat

Tutkinnan kohteena on ainoastaan tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuus ja hyvän tilintarkastustavan noudattaminen.

PRH ei voi ottaa kantaa tarkastuskohteena olevan yrityksen tai ilmoittajan oikeuksiin tai velvollisuuksiin, vaan tilintarkastusvalvonnan tehtävänä on ottaa kantaa tilintarkastajien toimintaan.

Esimerkkejä asioista, jotka eivät kuulu PRH:n toimivaltaan

PRH ei voi:

  • vaatia tilintarkastajaa muuttamaan tilintarkastuskertomusta tai tekemään tilintarkastusta uudelleen
  • määrätä vahingonkorvauksia
  • ottaa kantaa yrityksen vastuuhenkilöiden toiminnan moitittavuuteen
  • ottaa kantaa tilintarkastajan palkkion määrään eikä sen kohtuullisuuteen.

PRH ei arvioi eikä ota kantaa tilintarkastuksen kohteena olevan yrityksen hallituksen jäsenten eikä toimitusjohtajan tai isännöitsijän toimintaan.

Ratkaisuilla on ohjaava merkitys

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut ovat tulkintoja hyvän tilintarkastustavan vaatimuksista. Ratkaisuilla on ohjaava merkitys. Ratkaisuja luettaessa on huomioitava jokaisen tapauksen yksilölliset olosuhteet, joissa tilintarkastus on tehty.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.10.2021