Lainsäädännön seuranta ja kehittäminen

Tilintarkastusvalvonta seurasi tilintarkastusta koskevan lainsäädännön kehittämistä kansainvälisesti ja kotimaassa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta kommentoi työ- ja elinkeinoministeriölle luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.

Vuoden 2021 syksyllä tilintarkastusvalvonta sai tiedon, ettei työ- ja elinkeinoministeriö jatka tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen lainsäädännön valmistelua. Tilintarkastusvalvonta oli osallistunut asiaa valmistelevan työryhmän työhön. Uutta keventävää sääntelyä pienyritysten tilintarkastuksesta ei näin ollen valmistella toistaiseksi Suomessa.

Ajankohtainen hanke oli vuoden 2021 lopulla julkaistu IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) työryhmän valmistelema luonnos niin sanotuksi LCE-standardiksi. LCE (Less Complex Entities) -standardi on tarkoitettu yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen. Tilintarkastusvalvonta osallistui CEAOB:n työryhmässä luonnoksen kommentointiin IAASB:lle. LCE-standardiluonnoksen kommentointi ja kehittäminen jatkuvat vuoden 2022 puolella.

Tilintarkastusvalvonta kommentoi valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla valmisteilla ollutta säännösluonnosta arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta perusteluineen. Ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa liikkeeseenlaskijoiden ESEF (European Single Electronic Format) -tilinpäätöksiin liittyvien tilintarkastajan lausuntojen julkistamiskäytäntöjä.

Tilintarkastusvalvonta viestitti työ- ja elinkeinoministeriölle, että ESEF-tilinpäätösten asemasta varsinaisen lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena olisi valmisteltava kansallisesti selventävää lainsäädäntöä ja ohjeistusta yrityksille.

Huhtikuussa 2021 EU:n komissio julkaisi ehdotuksen kestävyysraportointidirektiiviksi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD-direktiiviehdotus sisältää vaatimukset suurille yrityksille raportoida vastuullisuuteen kuuluvista osa-alueista, jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja yrityksen hyvään hallintoon. Raportointistandardeja valmistelee EFRAG:n yhteydessä toimiva asiantuntijatyöryhmä. Raportoitavat tiedot on laadittava ja julkistettava ESEF-muodossa.

Ehdotetun CSRD-direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa kestävyysraportointia EU:ssa ja parantaa raportoinnin luotettavuutta ja vertailtavuutta. Direktiiviehdotukseen liittyy vaatimus kestävyysraporttien varmentamisesta, mikä tilintarkastusvalvonnan näkemyksen mukaan tulisi toteuttaa lähtökohtaisesti tilintarkastuksen tai kohtuullisen varmuuden tuottavan varmennuksen muodossa. Direktiiviehdotus tulee toteutuessaan vaikuttamaan tilintarkastajien hyväksymisedellytyksiin ja mahdollisesti vaatimuksiin jo alalla toimiville tilintarkastajille.

Keskustelu ehdotuksesta jatkuu EU:n toimielimissä vuoden 2022 puolella. Tilintarkastusvalvonta kommentoi työ- ja elinkeinoministeriölle direktiiviehdotusta koskevaa U-kirjelmäluonnosta. Tilintarkastusvalvonta valmistautuu direktiivin aiheuttamiin muutoksiin ja osallistuu täytäntöönpanotoimiin.

Vuoden 2021 lopulla EU:n komissio julkaisi keskusteluasiakirjan yritysten raportoinnin kehittämisestä otsikolla "Yritysraportointi – laadun ja täytäntöönpanon valvonnan parantaminen". Rahoitusmarkkinoiden toimintaan painottuvan kuulemisen tavoitteena on korjata toimintaympäristön puutteita, tehostaa sijoittajansuojaa sekä lisätä pääomarkkinaunionin houkuttelevuutta.

Keskusteluasiakirjassa tilinpäätösraportoinnin valvontarakenne jaetaan kolmeen pilariin: yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään, tilintarkastukseen sekä valvontaan. Pilarien aiheet edistävät tilinpäätösraportoinnin laatua ja luotettavuutta.

Julkinen kuuleminen asiakirjasta liittyy myös EU:n tilinpäätösdirektiivin, avoimuusdirektiivin, tilintarkastusdirektiivin ja EU:n tilintarkastusasetuksen (PIE-asetuksen) mahdollisiin muutostarpeisiin. Kuuleminen jatkuu vuoden 2022 puolelle, jolloin komissio myös aloittaa kehittämisvaihtoehtojen vaikuttavuusarvioinnit ja säädösluonnosten valmistelun. Tilintarkastusvalvonta valmisteli vuoden 2022 puolella annettavaa lausuntoaan keskusteluasiakirjaan ja valmistautui osallistumaan CEAOB:n lausunnon antamiseen.

Tilintarkastusvalvonta tulkitsi vuonna 2021 tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastuslainsäädännön soveltamista käytännön tilanteissa vastaamalla tilintarkastajien ja yritysten edustajien kysymyksiin ja kommenttipyyntöihin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022