Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2020

Tilintarkastajat ovat tärkeässä roolissa varmistamassa, että tilinpäätösinformaatio Suomessa on oikeaa ja riittävää. Laadukkaasti tehty tilintarkastus on perusta asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen antamiselle olosuhteet huomioiden.

Tilintarkastuksen keskeisin tehtävä on lisätä tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen käyttäjän on voitava luottaa siihen, että tilintarkastaja on hankkinut kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastusvalvonnan suorittamien laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua sekä lisätä luottamusta tilintarkastukseen ja sitä kautta taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen. Pyrimme tunnistamaan tilintarkastuksessa osa-alueita, joita tulisi näkemyksemme mukaan kehittää tilintarkastuksen laadun ja lakien sekä säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tänä vuonna tehtyjen laaduntarkastusten perusteella tilintarkastuksen laatu vaihtelee edelleen paljon. Vuoden aikana suoritettujen laaduntarkastusten joukossa oli kuitenkin useita tapauksia, joissa laatuvaatimukset täyttyivät.

Tässä raportissa esitetyistä havainnoista ja huomioista voi olla hyötyä tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille heidän kehittäessään tilintarkastustyön laatua.


Yhteenveto vuoden 2020 laaduntarkastuksen laajuudesta ja tuloksista

Esittelemme tässä yhteenvedossa Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetuksen N:o 537/2014 perusteella annettavat kootut tiedot laaduntarkastusten perusteella tehdyistä havainnoista ja päätelmistä, annetuista suosituksista ja suositusten toteuttamisen seurannasta, toteutetuista valvontatoimista ja määrätyistä seuraamuksista.

Lisäksi esitämme tietoa tilintarkastajien laaduntarkastuksista ja laaduntarkastuksen suorittamisen yhteydessä tehdyistä havainnoista.

Yhteisöjen laadunvalvonta

Kohteena oli kolme tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen. Laaduntarkastuksista ei ole vielä annettu päätöstä ja raportointi on kesken.

139 suoritettua laaduntarkastusta

Suoritimme laaduntarkastuksen 92:lle vuonna 2020 laaduntarkastukseen määrätylle tilintarkastajalle. Lisäksi laaduntarkastus suoritettiin viidelle tilintarkastajalle, jotka oli määrätty laaduntarkastukseen jo aiempina vuosina, ja joiden laaduntarkastusta oli siirretty. Vuoden 2020 aikana suoritettiin loppuun myös 40 vuonna 2019 määrätyistä laaduntarkastusta ja kaksi vuonna 2018 määrätyistä laaduntarkastusta. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) laadunvarmistuksen asiantuntijat tekivät kaikki laaduntarkastukset.

Suoritetuista laaduntarkastuksista 50 % täytti laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset täyttyivät 50 % laaduntarkastettujen tilintarkastajien toimeksiannoissa. Kaikki laaduntarkastuksista antamamme päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Tulokseen vaikuttavia havaintoja

Laaduntarkastuksissa tehtiin tulokseen vaikuttavia havaintoja lähes kaikissa tilintarkastuksen vaiheissa ja osa-alueissa. Kehittämiskohteita havaittiin edelleen erityisesti laaduntarkastuksen painopistealueilla kuten liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tilintarkastuksessa. Puutteet liittyivät erityisesti tilintarkastustoimenpiteiden ja tilintarkastusevidenssin todennettavuuteen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2022