Laaduntarkastuksen lähestymistapa

PRH:n tilintarkastusvalvonnan suorittama laaduntarkastus perustuu tilintarkastuslakiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetukseen N:o 537/2014. Tilintarkastusvalvonta suorittaa laaduntarkastuksia sekä tilintarkastusyhteisöille että tilintarkastajille.

Tilintarkastusyhteisöille suoritettava laaduntarkastus

Tilintarkastusvalvonta tekee yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) tarkastaviin tilintarkastusyhteisöihin laaduntarkastuksia kolmen vuoden välein.

Tilintarkastusyhteisön on järjestettävä toimintansa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toiminnan laajuus ja monimutkaisuus huomioon ottaen. Yhteisön on laadittava toimintaperiaatteet ja menettelytavat tämän varmistamiseksi. Tilintarkastusvalvonta arvioi laaduntarkastuksessa yhteisön laadunvalvontajärjestelmän rakennetta ja toimivuutta. Tavoitteena on myös varmistaa, että yhteisö on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin järjestelmänsä kehittämiseksi tilintarkastusvalvonnan ja yhteisön oman laadunvalvonnan aiempien havaintojen ja raporttien pohjalta.

Yhteisön laadunvalvontajärjestelmällä tarkoitetaan toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka se on luonut toimintansa laadun varmistamiseksi. Tilintarkastusvalvonta arvioi laaduntarkastuksissa, minkälaiset yhteisön toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat ja noudatetaanko niitä käytännössä.

Tilintarkastusyhteisön täytyy luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää, joka auttaa sitä saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että

  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja
  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia
  • yhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

Laadunvalvontajärjestelmän pitää kattaa seuraavat Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n sisältämät osa-alueet:

  • laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä
  • relevantit eettiset vaatimukset
  • asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen
  • henkilöresurssit
  • toimeksiannon suorittaminen
  • seuranta.

Tilintarkastajille suoritettava laaduntarkastus

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksia myös kaikille tilintarkastajille (luonnollinen henkilö). Osana tilintarkastajan laaduntarkastusta käydään läpi tilintarkastajan tekemää tilintarkastustyötä tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Toimeksiantojen läpikäynnissä hyödynnetään tehtyjä havaintoja evidenssinä siitä, miten yhteisössä toimivat tilintarkastajat noudattavat sen toimintaperiaatteita ja menettelytapoja toimeksiantoja suorittaessaan. Havaintoja käytetään evidenssinä myös siitä, miten yhteisön kehitystoimet ilmenevät tilintarkastusten käytännön toteutuksessa.

Tilintarkastusvalvonnan suorittamien laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua sekä lisätä luottamusta tilintarkastukseen ja sitä kautta taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen. Tilintarkastusvalvonta pyrkii tunnistamaan tilintarkastuksessa osa-alueita, joita tilintarkastusvalvonnan näkemyksen mukaan tulisi kehittää tilintarkastuksen laadun ja lakien sekä säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Tilintarkastajan laaduntarkastus tehdään arvioimalla tilintarkastajan tilintarkastustyötä tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioidaan, voidaanko valitun toimeksiannon tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Osana hyvän tilintarkastustavan noudattamisen valvontaa arvioidaan, miten tilintarkastaja on huomioinut relevanttien tilintarkastusstandardien vaatimukset ja ovatko tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet keskittyneet tilintarkastuksen kannalta olennaisiin ja merkittäviin asioihin.

Tilintarkastuskansiossa olevan dokumentaation perusteella tulee pystyä toteamaan, että lausunnon tueksi on hankittu riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Dokumentaation perusteella tulee pystyä myös toteamaan, että tilintarkastajan raportointi on tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen mukaista.

Laadunvalvonnan toimintatapa

PRH:n tilintarkastusvalvonta on pyrkinyt huomioimaan tilintarkastajien työtä arvioidessaan paitsi tilintarkastajan tarkastaman kohteen erityispiirteet niin myös tarkastettavan yhteisön koon ja kompleksisuuden. Vuoden 2021 tilintarkastusyhteisöjen tarkastuksissa käytössä oli EU:ssa tilintarkastusta valvovien viranomaisten laatima yhteisen laaduntarkastusmetodologian Common Audit Inspection Methodology (CAIM) mukainen tarkastusohjelma. Tilintarkastajien tarkastuksissa käytössä oli neljä laaduntarkastuksen työohjelmaa. Yksi työohjelma on tarkoitettu laaduntarkastuksiin, joiden kohteena on julkishallinnon tilintarkastaja, toinen työohjelma on tarkoitettu laaduntarkastuksiin, joiden kohteena on julkisen edun kannalta merkittävän yhteisön (PIE-yhteisön) tilintarkastaja ja kolmatta työohjelmaa käytetään, kun laaduntarkastuksen kohteena on muun kuin julkishallinnon tai PIE-yhteisön tilintarkastaja. Neljäs työohjelma on suunniteltu uusintatarkastusten laaduntarkastuksiin.

Tilintarkastusvalvonta jatkoi hyväksi todettua toimintatapaa, jossa koko laadunvarmistustiimi keskustelee vaikeista tai tulkintaa edellyttävistä laaduntarkastuksessa esiin nousseista asioista yhteisissä kokouksissa (klinikat). Vuoden aikana järjestettiin 81 klinikkaa, joissa tilintarkastusvalvonta käsitteli yksittäisten kysymysten lisäksi laaduntarkastusten havainnot ja arvioi niiden vaikutusta laaduntarkastuksen tulokseen. Lisäksi laadunvarmistustiimi tapasi julkistarkastuksen laatujaoston kanssa yhden kerran.

Julkistarkastuksen laatujaoston tehtävänä on avustaa tilintarkastusvalvontaa laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa. Laatujaostoon kuuluivat vuonna 2021 JHTT Virpi Ala-aho, neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen ja JHTT Erja Viitala.

Vuoden 2021 aikana tilintarkastusvalvonnassa aloitettiin uusi toimintatapa. Laaduntarkastuksen kohteena olleille tilintarkastajille tarjottiin harkinnan mukaan mahdollisuutta keskustella toimeksiannossa tehdyistä havainnoista laadunvalvonnan suorittaneen asiantuntijan kanssa. Ensisijaisesti keskustelumahdollisuutta tarjottiin tilintarkastajille, joiden laaduntarkastuksen tulos oli hylätty tai joiden tarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Tilintarkastajille, joiden laaduntarkastuksen tulos oli hyväksytty, keskustelumahdollisuutta tarjottiin tapauskohtaisesti. Vuoden 2021 aikana laadunvarmistuksen asiantuntijat keskustelivat yhteensä 55 tilintarkastajan kanssa.

Laadunvalvonnan ohjaavuus ja toiminnan kehittäminen

PRH:n laaduntarkastukset osana tilintarkastajien valvontaa ovat ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tilintarkastuksen laatua. Tilintarkastusvalvonta toivoo, että laaduntarkastuksen kohteena olevat tilintarkastajat saavat tilintarkastusvalvonnan tekemistä havainnoista suuntaviivoja oman tarkastuksensa kehittämiseen. Vuosiraportissa julkaistuista ja muissa yhteyksissä esiin tulleista laaduntarkastuksen keskeisimmistä havainnoista tilintarkastusvalvonta toivoo tukea laadukkaan tilintarkastuksen suorittamiseen myös tilintarkastajille, jotka eivät ole olleet laaduntarkastuksen kohteena.

Tilintarkastusvalvonta järjesti 12.11.2021 JHT-tilintarkastajien info- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa Pasi Leppänen (KTM, neuvotteleva virkamies) Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta kertoi kuntatalouden ja -tarkastuksen ajankohtaisista asioista. Lisäksi PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijat käsittelivät laaduntarkastuksen painopistealueita erityisesti tarkastuksissa esiin nousseiden asioiden näkökulmasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.10.2022